Keystone logo
University of the Arts Helsinki PhD i musik
University of the Arts Helsinki

PhD i musik

Helsinki, Finland

4 Years

Engelsk, Finska, Svenska

Heltid

Aug 2024

På Campus

* inga terminsavgifter på doktorandprogrammet. Programmet finns även på svenska

Introduktion

Doktorander kan välja mellan tre fördjupningsområden: Konststudier, Forskningsstudieprogram och Tillämpade studier.

Varför studera här?

Våra kandidater är experter som är kapabla till kreativt och kritiskt arbete på hög nivå och som verkar i krävande konst-, forskning-, utvecklings- och utbildningspositioner självständigt och i samarbete med andra. Doctors of Music fungerar också som sociala influencers för en etiskt hållbar framtid.

Om studierna

Om du är intresserad av kreativ musikframförande, komposition, musikteori eller kyrkomusik och om ditt doktorandprojekt stilistiskt relaterar till traditionen av västerländsk konstmusik, allt från antik musik till den senaste samtida musiken, rekommenderar vi att du slutför dina doktorandstudier på Sibelius-Akademins forskarskola DocMus. Om du är intresserad av jazz, folkmusik, musikpedagogik, musikteknik, eller arts management och entreprenörskap bör du avsluta dina doktorandstudier vid Sibelius-Akademins forskarskola MuTri.

Konststudieprogram

Konststudier innebär att producera en tematiskt sammanhängande, forskningsinriktad konstnärlig demonstration av skicklighet.

De specifika målen för konststudieprogrammet är att ge studenterna:

 • förmågan till utmärkta och insiktsfulla konstnärliga uttryck
 • förmågan till begreppsmässig klarhet i att producera information
 • förmågan att generera ny information genom konstnärliga och forskningsmässiga metoder och teorier
 • förmågan att engagera sig i konstruktiv interaktion i konstsamhället, i det akademiska samhället och i samhället i stort.

Kunskapsdemonstrationen som ska genomföras på Konstnärsprogrammet ska vara ett tematiskt konsekvent, forskningsinriktat projekt bestående av konstnärliga delar, en skriftlig del (uppsats) och en sammanfattning. Du måste definiera målen, innehållet, omfattningen och sambandet mellan dessa komponenter i din forskarutbildningsplan som ska ingå i din ansökan. Studieplanen för forskarutbildningen kommer att uppdateras när dina doktorandstudier fortskrider.

 • De konstnärliga komponenterna i demonstrationen av skicklighet kan vara recitals, kompositioner, konstnärliga produktioner, liturgier, inspelningar, onlinematerial, videor etc. Dessa komponenter måste uppgå till minst två och högst fyra konsertprogram eller liknande konstnärliga enheter för en doktorsexamen ( högst två för licentiatexamen).
 • I skicklighetsdemonstrationen ingår även en skriftlig del, som kan vara en avhandling i form av en monografi, en jämförbar multimediaforskningstext eller bestå av minst en refereegranskad forskningsartikel. Den skriftliga delen ska utgöra ett sammanhängande forskningsprojekt tillsammans med de övriga delarna av skicklighetsdemonstrationen.
 • Sammanfattningen måste vara en kortfattad rapport av målen, ramverket och komponenterna i din demonstration av skicklighet och deras inbördes samband, tillsammans med en genomgång av resultaten och en diskussion om betydelsen av dessa resultat. Om den skriftliga delen är en avhandling i monografiform, inkluderar du sammanfattningen i den. Om den skriftliga delen är en artikel, så skriver du sammanfattningen separat.

Konstnärliga studier omfattar dessutom konstnärliga och forskningsinriktade studier samt andra tillämpliga/lämpliga stödstudier på högskolenivå om minst 75 hp.

 • Jobbar som konstnär
 • Fördjupad musikalisk utbildning och nödvändiga forskningsfärdigheter
 • Nyckelfärdigheter i karriären, såsom kommunikations- och interaktionsförmåga, såväl som självkännedom och gemenskap

Forskningsstudieprogram

De särskilda målen för forskningsprogrammet är att ge studenten:

 • förmågan att producera information av hög kvalitet
 • förmågan att interagera i akademiska samhällen och utanför
 • förmågan att integreras i det internationella forskarsamhället, samt
 • förmågan att stärka den akademiska forskningens status

Uppvisandet av skicklighet i forskningsprogrammet är en avhandling. Det är en sammanhållen presentation baserad på studentens egen självständiga forskning med ny akademisk information inom forskningsområdet representerad vid Sibelius-Akademin. Därutöver omfattar forskarstudierna på Forskarutbildningen studier på universitetsnivå om kunskaper och färdigheter som stödjer utbildningen av forskare.

Doktorsavhandlingens omfattning är 165 hp och den kan vara antingen en monografi eller en artikelavhandling. Licentiatexamens bevis av skicklighet är en licentiatuppsats omfattande 75 hp. Det kan också vara en monografi eller bestå av artiklar.

Artikelavhandlingen/licensuppsatsen som består av artiklar ska innehålla en sammanfattning som anger forskningens mål, problem, metod och resultat. Utöver sammanfattningen ska den innehålla 3–7 (avhandling) eller 2–5 (licentiatavhandling) artiklar som har granskats av referenter och som behandlar samma problemuppsättning och som publiceras i en vetenskaplig publikationsserie eller har godkänts för publicering. Forskaren måste vara huvudförfattaren till varje artikel och de måste kunna bevisa sitt oberoende bidrag till ämnet. Antalet artiklar beror på forskningsprojektets karaktär och hur mycket arbete som krävs för att producera artiklarna. Forskaren ska lämna skriftliga bevis på sitt deltagande i gemensamma publikationer när forskningen lämnas in för förundersökning.

Forskningsprogrammet omfattar dessutom forskningsinriktade studier samt andra tillämpliga stödstudier på universitetsnivå omfattande minst 75 högskolepoäng.

Studenter kommer överens med sin handledare om vilka stödstudier, värda 75 hp, de ska genomföra. Studierna måste täcka följande ämnen:

 • Studier på ämnet elevens eget arbete
 • Allmänna forskningsstudier inom området
 • Studier med fokus på forskarens yrke och beredskap att komma in i arbetskraften

Tillämpat studieprogram

Det tillämpade studieprogrammet erbjuder en unik möjlighet att utveckla musikrelaterade metoder och verktyg genom forskning. Behovet av utveckling baseras på personlig erfarenhet och intresse, samt behoven i musikens föränderliga verksamhetsmiljöer. Detta utvecklingsarbete resulterar i innovation och nya arbetssätt.

De särskilda målen för det tillämpade studieprogrammet är att ge studenten:

 • akademiska/metodologiska/pedagogiska/konstnärliga/tekniska färdigheter på hög nivå,
 • förmågan att utveckla nya högnivåmetoder, förmågor, material och verktyg,
 • förmågan att samla in, kritiskt utvärdera, producera och tillämpa information,
 • förmågan att samarbeta med finska och internationella partners inom sitt område och även utanför, samt
 • förmågan att kommunicera resultaten av sitt arbete till olika målgrupper.

Doktorander på Tillämpade programmet kan avlägga antingen en forskningsinriktad eller en konstnärlig examen.

Programmets innehåll

Kärninnehållet i examen kallas utvecklingsmål. Kunskapsdemonstrationen består av utgångar kopplade till utvecklingsmålet på ett sätt som är lämpligt för utvecklingsmålets karaktär.

Omfattningen av skicklighetsdemonstration i Tillämpad studieprogram är 165 högskolepoäng för doktorsexamen och 75 högskolepoäng för licentiatexamen. Uppvisandet av skicklighet omfattar

a) Ett utvecklingsprojekt, som genererar resultat som är

 • immateriella (åsikter, kunskaper och färdigheter, kunnande och förmågor) och
 • material (konserter, inspelningar, formmaterial, undervisningsmaterial, onlinematerial, metoder, program)

b) En beskrivning av testning av utvecklingsprojektets resultat och utnyttjande av den erhållna informationen

c) En sammanfattning som beskriver utvecklingsarbetets faser

Forskningsprogrammet omfattar dessutom forskningsinriktade studier samt andra tillämpliga stödstudier på universitetsnivå omfattande minst 75 högskolepoäng. De stödjande studierna i Tillämpade programmet kan vara antingen konstnärliga eller forskningsinriktade.

Studenter kommer överens med sin handledare om vilka stödstudier, värda 75 hp, de ska genomföra. Studierna måste täcka följande ämnen:

 • Studier relaterade till doktorandprojektet
 • Allmänna studier om tillämpnings- och utvecklingsarbete
 • Studier relaterade till beredskap att komma in i arbetskraften

lärare

Våra lärare är några av de bästa experterna inom sina respektive områden. Förutom den fasta lärarkåren välkomnar programmet regelbundet internationella toppproffs som gäster.

Karriärmöjligheter

Läroplan

Antagningar

Om skolan

Frågor