Read the Official Description

Programmet stöder utvecklingen av sociologiskt tänkande, särskilt som en vetenskaplig disciplin bestående av både grundforskning inom samhällsvetenskapliga huvudområden och tillämpad forskning. Eleverna måste bevisa sin kunskap om dagens teorier och metodik samt deras förmåga att självständigt bidra till vetenskapen med ny kunskap som uppfyller internationellt erkända normer. Varianterna av examensprofilen leder till vetenskaplig karriär eller undervisning på tertiär nivå, analytiskt eller expertarbete (i konsulttjänster, marknads- och medieforskning, tanktankar, enskilda organisationer eller företag). Den studerande får också utbildning lämplig för sysselsättning inom vetenskap och forskning, utbildning och organisation och ledning.


Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Studenter ansöker om en heltidsstudie på fyra år.

En ansökan ska lämnas in på nätet via studentinformationssystemet eller på ett pappersansökningsformulär till fakulteten för samhällsvetenskap, Charles University, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Prag 1, Tjeckien senast den 30 april 2019.

Doktorandprogrammet för sociologi vid FSV UK förbereder studenterna för grundläggande och tillämpad forskning och undervisning i akademin, i vetenskapliga och forskningsinstitut och i andra institutioner som kräver en hög nivå av teoretisk och metodologisk utbildning inom sociologi eller närliggande discipliner.

Doktorandprogrammet för sociologi vid FSV UK är öppet: vem som helst med en magisterexamen (eller motsvarande) kan ansöka.

Inträdesförfarandet har formen av en intervju (diskussion). Syftet med diskussionen är att verifiera sökandens förmåga att uppfylla kraven i Sociologiska doktorsprogrammet. Förfarandet är baserat på ett skriftligt avhandlingsförslag, enligt nedan. Endast sökande som godkänner antagningsförfarandet ska få delta i studien. Det rekommenderas att sökanden samråder med hans / hennes avsedda avhandlingsförslag tillsammans med sin framtida handledare redan i förberedande fasen, dvs. före inlämnandet av avhandlingsförslaget.


Det skriftliga avhandlingsförslaget utgör grunden för tillträdesintervju och ska omfatta:

  • definition av ämnet eller forskningsmål,
  • Sammanfattning av befintlig kunskap,
  • mål och preliminär tidsplan,
  • metoder för genomförande,
  • förväntade forskningsresultat,
  • bibliografi,
  • Engelska sammanfattning (300-400 ord).

Dissertationsförslaget (2000-2500 ord) ska levereras tillsammans med online- eller pappersansökan som bilaga till den 30 april 2019. En sökande som inte lämnar in doktorsförslaget inom ovannämnda tidsfrist kommer inte att inbjudas till det muntliga undersökning.

Vidare ska sökandena lämna in en digital kopia av sin examensarbete , en lista över skriftliga eller publicerade vetenskapliga texter, information om sin existerande erfarenhet inom sociologisk forskning och annan relevant information för att bedöma sin studiekompetens. Dessa dokument ingår i ansökan och ska lämnas in senast den 30 april 2019, som dess bilaga tillsammans med avhandlingsförslaget.


Inträdesintervju poängkriterier:

Admission Intervju består av två delar: en diskussion av avhandlingsförslaget och en diskussion om sökandens akademiska inriktning. Sökande kan få upp till 100 poäng för Admission Interview. Poänggränsen för att acceptera sökande fastställs av dekan vid universitetets samhällsvetenskapliga fakultet, med hänsyn till antalet sökande och fakultets kapacitet.


Diskussion om doktorsavhandling förslag

Sökande måste bevisa sin förmåga att försvara sitt forskningsproblem i en kritisk diskussion med antagningskommittén, och i synnerhet måste de visa:

  • förmåga att definiera forskningsfrågor exakt och övertygande max 15 poäng
  • förståelse för deras relevans för bredare områden av sociologisk kunskap maximalt 15 poäng
  • god teoretisk och metodologisk inriktning i forskningsproblemet och dess sammanhang max 15 poäng

Sökande kan få upp till 15 poäng för deras förslagets överensstämmelse med de viktigaste forskningsområdena vid institutionen. Sökande kan få upp till 60 poäng för denna del av Admission Interview.


Diskussion om sökandens akademiska orientering

Dissertationsförslagets bilaga och en litteraturlista som läses inom fältet ligger till grund för andra delen av Admission Interview. Kommittén ska bedöma omfattningen och profilen för sökandens akademiska inriktning och hans / hennes förmåga att i muntlig diskussion redogöra för grunden och frågorna i artiklarna samt deras relevans för forskning inom området. Sökande kan få upp till 15 poäng för denna del av Admission Interview.

Kommittén skall vidare utvärdera sökandens forsknings-, publikations- och undervisningsrekord. Sökande kan få upp till 25 poäng för denna del av Admission Interview.

Individuella interinstitutionella avtal föreskriver de studieförpliktelser som gäller för doktorandprogrammet som genomförs i samarbete med andra akademiska institut (särskilt Sociologiska institutet, Tjeckiska vetenskapsakademin). Likvärdiga krav gäller doktorandens antagningsförfarande.

Anmälan är beroende av en framgångsrik slutförande av en magisterexamen. Sökande ska lämna motsvarande högskoleexamen (eller ett intyg om erkännande av högskoleutbildning eller en del därav i Tjeckien).

Poänggränsen för att acceptera sökande fastställs av dekan vid fakulteten för samhällsvetenskap vid Karlsuniversitetet, med hänsyn till antalet sökande och fakultetens kapacitet. Studierna kan ersättas med en utskrift av varumärken, förutsatt att dessa är från samma läsår som ansökan.

Alla dokument som inte är ursprungligen på tjeckiska, slovakiska eller engelska måste översättas exakt till engelska.

De inlämnade dokumenten utvärderas av behörighetskommittén. Närmare bestämt tilldelar kommittén poäng för matematik och engelska, baserat på resultaten av respektive test, och fattar beslut om det totala antalet poäng som krävs för antagning.


Villkor för antagning

Antagning till doktorandutbildningen förutsätter att en kandidatexamen avslutas.

Verifieringsmetod:


Karriärmöjlighet

Programmet stöder utvecklingen av sociologiskt tänkande, särskilt som en vetenskaplig disciplin inriktad på grundforskning inom samhällsvetenskapliga huvudområden samt på högkvalificerade tillämpningar. Studenten måste bevisa sin kunskap om dagens teorier och metodik samt sin förmåga att självständigt bidra till vetenskapen med ny kunskap som uppfyller internationellt erkända standarder. Varianterna av examensprofilen leder till vetenskaplig karriär eller undervisning på tertiär nivå, forskning i högkvalificerade applikationer, analytiskt eller expertarbete (inom konsulttjänster, marknads- och medieforskning, enskilda organisationer eller företag). Kandidaten får också utbildning som leder till anställning inom vetenskap och forskning, utbildning och organisation och ledning.

Program taught in:
Engelska
Last updated January 9, 2019
Denna kurs är Online och Campus-kombinerat
Startdatum
Okt. 2019
Duration
4 år
Full-time
Pris
500 EUR
per läsår. Online ansökningsavgift: 540 CZK. Pappersansökningsavgift: 590 CZK.
Deadline
Apr. 30, 2019
By locations
By date
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline
Apr. 30, 2019

Okt. 2019

Location
Application deadline
Apr. 30, 2019
Slutdatum