Läs den officiella beskrivningen

Introduktion:

Ph.d.-programmet för entreprenörskap vid UTKIC fokuserar på att träna eleverna för att kunna skapa det sociala och ekonomiska värdet genom att utveckla kärnegenskaper för idégenerering, möjlighetigenkänning, resursförvärv och entreprenörsförvaltning. I UTKIC lärs både prediktiva och kreativa tillvägagångssätt för alla aspekter av lansering, växande och expanderande företag och organisationer, vilket ger en bred kompetensuppsättning för företag och ger också väldigt anpassade vägar för en mängd olika affärssammanhang, inklusive nya företag, franchiseföretag ventures, lokala och internationella företag. Programmet lär också eleverna hur man sönderfaller komplexa situationer, identifierar kritiska val som konfronterar företaget och fattar högrisk- / högbelöningsbeslut med begränsad data.

Mål för entreprenörskaps PhD-programmet

  • Underlätta företagande kunskaper genom forskning, undervisning och övning.
  • Att tillhandahålla nödvändig utbildning i skrivande och presentationskunskaper som gör det möjligt för studenter att effektivt kommunicera med affärspartners, konsumenter, kunder och arbetsgivare.
  • Att uppnå en känsla av etik och socialt ansvar som förbereder studenterna att vara visionära lokala och globala företagsledare.

Doktorsexamen i entreprenörskap

Ph.d.-programmet i entreprenörskap kräver att 42 högskolepoäng, en uppsättning kärnkurser (12 högskolepoäng), specialkurser (6 hp) väljs från en specialkurs tabeller och en doktorsavhandling (24 hp). Huvudbetoningen av programmet är att framgångsrikt slutföra ett original och självständigt forskningsprojekt skrivet och försvarat som en avhandling.

Komplett examen

Omfattande tentamen ska tas högst i slutet av 4: e terminen och krävs innan en student kan försvara doktorandförslaget. Studenterna har två chanser att klara doktorsexamen. Om eleverna får en utvärdering av "otillfredsställande" vid sitt första omfattande examensförsök kan studenten återuppta kvalificeringen en gång till. Ett annat misslyckande resulterar i uppsägning från programmet. Den omfattande tentamen syftar till att säkerställa att studenten har möjlighet att genomföra forskarutbildning på forskarnivå.

Doktorandförslag

Ph.d.-förslaget måste innehålla särskilda mål, forskningsdesign och metoder, och förslag till arbete och tidslinje. Dessutom måste förslaget innehålla en bibliografi och, som bilagor, eventuella publikationer / kompletterande material. Studenten måste försvara sin avhandling till sin kommitté i en muntlig tentamen.

Avhandling

En student ska välja en uppsatsrådgivare (och en eller två medarbetare om det behövs) inom det första året att vara i doktorandprogrammet, godkänt av fakultetsutskottet. Under det andra året ska en avhandlingskommitté som föreslagits av rådgivaren tillsammans med doktorandförslaget lämnas in för godkännande. Examensutskottet ska bestå av minst fem fakultetsmedlemmar. Två avhandlingskommitténs medlemmar bör vara från de andra universiteten på docentnivå. Senast slutet av femte terminen måste en student presentera och försvara ett skriftligt doktorandförslag.

Forskningsprogress

En student förväntas träffa sin avhandlingskommitté minst en gång per år för att se över forskningen. I början av varje kalenderår är varje student och studentrådgivaren skyldig att lämna en utvärderingsbedömning av studentens framsteg, som beskriver de senaste årens prestationer och planer för innevarande år. Examensutskottet granskar dessa sammanfattningar och skickar studenten ett brev som sammanfattar sin status i programmet. Studenter som misslyckas med att göra tillfredsställande framsteg förväntas korrigera eventuella brister och gå vidare till nästa milstolpe inom ett år. Underlåtenhet att göra det leder till uppsägning från programmet.

Doktorsavhandling

Inom 4 år efter att ha gått in på doktorandprogrammet förväntas studenten slutföra examensarbetet. studenten måste ha resultaten av den forskning som godkänts eller publicerats i peer-reviewed journals. Vid inlämning av skriftlig avhandling och offentligt försvar och godkännande av utskottet tilldelas studenten doktorsexamen. Försvaret kommer att bestå av (1) en presentation av doktorandens avhandling, (2) ifrågasättande av allmänheten, och (3) dörrfråga av avhandlingskommittén. Studenten kommer att informeras om examensresultatet efter avslutad avhandling i alla tre delarna. Alla utskottets ledamöter måste underteckna doktorandens slutrapport och den slutliga versionen av avhandlingen.

Ett minimum GPA på 16 över 20 måste bibehållas för examen.

Levelingskurser (inte tillämplig på graden)

Doktorand i entreprenörskap antar en masterexamen inom relaterade områden. Emellertid kommer studenter som innehar masterexamen dessutom att fylla i kurser som är utformade för att ge en bakgrund till doktorandkurserna. Dessa utbildningsnivåer bestäms av fakultetsnämnden och räknas inte för doktorander till doktorand i entreprenörskap.

Kärnkurser: 6 kurser krävs; 12 hp

Specialkurser:

Internationellt Entreprenörskap: 3 kurser krävs; 6 poäng

Business Entrepreneurship: 3 kurser krävs; 6 poäng

Utvecklingsföretagande: 3 kurser krävs; 6 poäng

Program undervisas på:
Engelska

Se 10 fler kurser från University of Tehran, Kish International Campus »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Kontakt Skolan
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum