PhD i Interdisciplinary genusstudier (Interuniversity)

Allmänt

Programbeskrivning

För närvarande är kön ett område för innovation inom vetenskap och teknik. Doktorgrad i tvärvetenskapliga studier av kön utgör en ny satsning i spansk universitets panorama, eftersom det saknas föregångare i det spanska universitetet. Det är ett förslag som svarar mot och uppfyller efterfrågan som genereras av den vetenskapliga politik som utvecklats för mer än ett decennium sedan av Europeiska unionen och genom spansk lagstiftning som kräver brådskande och brådskande adekvat utbildning i de flesta hög akademisk nivå. Det är en interuniversitets doktorsavhandling där, förutom Universidad de La Laguna , Universitetet i Alicante, Universitetet i Alcalá, Universitetet på Balearerna, Universitetet i Huelva, Jaume I-universitetet i Castellón, Universitetet Rey Juan Carlos och det självständiga universitetet i Madrid, vilket är universitetet som samordnar doktorsprogrammet.

Den senaste forskningen har visat hur inom många områden av vetenskaplig kunskap från humaniora till medicin till samhällsvetenskap och teknik, är variablerna kön och genus otillräckligt övervägas. Perviven stereotyper och fördomar inom forskning och teknisk utveckling, ofta konstruerade som en universell standard som är verkligheten, erfarenheter och förväntningar om en grupp människor, mestadels män, mestadels vita och av en viss ekonomisk nivå, och de betraktas som avvikelser från normen realiteter andra. Science, precis som alla andra områden av mänsklig aktivitet är inte fri från kulturella och sociala förhållanden av hans tid. Könsstereotyper och lägre social bedömning som omfattas kvinnor flyttar ofta en stereotyp och mindre hänsyn till deras specifika verklighet, oavsett social eller biologisk, för forskning.

Under de senaste decennierna genusvetenskap har bidragit till att avslöja och lära områden av verkligheten hittills outforskade och även minska fördomar och felaktigheter i begrepp och teorier. I vissa fall, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora, har de bidragit till betydande omformuleringar av disciplinära grunden för vissa kunskapsområden. På andra områden finns det fortfarande mycket att göra och att gå framåt, är det nödvändigt att främja en bördig korsning mellan genusvetenskap och andra kunskapsområden. Genus är därför en tydlig området innovation inom vetenskap och teknik.

Efter undertecknandet av Amsterdamfördraget 1959, som etablerade jämställdhet mellan män och kvinnor som en specifik uppgift för Europeiska gemenskapen och som ett övergripande mål som påverkar alla gemenskaps uppgifter aliserade EU-kommissionen sitt åtagande att främja jämställdheten genusforskning (European Commission (1999) kvinnor och vetenskap. mobilisera kvinnor för att berika den europeiska forskningen meddelande från Europeiska kommissionen, Bryssel). Härifrån har EU blivit en prioriterad införandet av kön i innehållet i utredningen i sin dubbla version, å ena sidan, ta itu med verkligheten i både kvinnor och män och för det andra för att främja och överväga könsspecifik forskning för att fylla kunskapsluckor. Och V och VI från ramprogrammen för forskning EU har infört ett genusperspektiv. Och med samma mål Europeiska kommissionen ingår i det sjätte ramprogrammet ett krav för analys kön övervägs som en variabel, kan jämföras med någon annan, vars relevans bör beaktas. Stora forskningsinstitutioner i USA, Skandinavien och andra europeiska länder som Österrike och också kräva regelbunden behandling av kön och köns variabler i de projekt som de finansierar. FN i sitt avtal om vetenskap och teknik som antogs i mars 2011, nämner också behovet av att integrera jämställdhetsanalys till vetenskaplig forskning. beslutet

antagits av det sjunde ramprogrammet för forskning i Europeiska unionen konstaterar att integrationen av genusdimensionen och jämställdhet bör tas upp i alla forskningsområden (beslut nr 1982/2006 / Cede 18.12.1986, IJ L412 30/12 / 2006.p.1). Och samma uttalande har utökats i det nuvarande programmet Horisont 2020, som anser kön ett kors analytisk kategori för alla forskningsprogram.

I vårt land integration och marknadsföring i universitets- och forskningspolitiska utbildningsprogram, på tvären finns hela vår senaste lagstiftningen forskning och undervisning i jämställdhet: organiska lagen 1/2004 om omfattande skyddsåtgärder mot könsrelaterat våld, lag 3/2007 effektiv jämställdhet mellan kvinnor och Män, RD 1393/2007 om förvaltning av universitetsutbildning och LOMLOU (Organic lag 4/2007) tillstånd. Likaså den strategiska planen för jämställdhets 2008/2011, som ägde rum i 12 prioriterade åtgärdsområden betonade också möjlighet till universitets kursplaner kön i linje med nationella och EU: s regler. I detta avseende är det särskilt viktigt Axis 4 (Innovation), som hänvisar till integrering (mainstreaming), förbättring av kunskap, kvinnors roll och feminisering av vetenskap och teknik. Spanska aspekter, utgiven av enheten för ministeriet för vetenskap och innovation Kvinnor och vetenskap i 2011.

Lagen om vetenskap och spanska Technology nyligen godkänt innehåller en viktig artikel inkräkta på dessa gemenskap och nationella krav, "den spanska strategin för vetenskap och teknik och den statliga planen för vetenskaplig och teknisk forskning kommer att främja integrering av ett jämställdhets som en cross-kategori forskning och teknik, så att dess relevans anses i alla delar av processen från definitionen av forskningsprioriteringar, forskningsproblem, förklarande teoretiskt ramverk, metoder, insamling och tolkning av data, slutsatser, applikationer och teknisk utveckling, och förslag till framtida studier. " Som svar på dessa krav i den europeiska och spanska lagstiftningen gällande nationella ID-program i inkorporerar sedan 2008 anger en chef som svarar på förkortningen EMF ledade tvärs alla områden av specifik kunskap, forskning om genus .

Det aktuella förslaget till en doktorsexamen i tvärvetenskapliga genusvetenskap skulle då reagera och möta efterfrågan som genereras av denna vetenskapliga politik i över ett decennium av EU och den spanska lag som kräver nödvändiga och brådskande för träning höger på högsta akademiska nivå. Endast en sådan utbildning inriktad forskning helst kunna ge expert vetenskaplig analys som behövs för att befästa vetenskap och forskningspolitik som nämns.

I denna mening detta förslag doktorsexamen i tvärvetenskapliga genusvetenskap är å ena sidan, en helt ny satsning på den spanska universitetsplatsen, och den andra, ett behov som härrör från en lång erfarenhet efterfrågan utbildning. Det är nytt, eftersom det saknar motstycke i den spanska universitet (på den internationella arenan finns det bara liknande initiativ i USA och Italien); därför skulle reagera på en efterfrågan utan någon akademisk täckning vid denna tid, vilket skulle stödja strategiskt intresse av detta doktorand universitet och deltagande centra. Men å andra sidan, tillfredsställer också en formativ efterfrågan och till stor del stöds av kända forskning och lärarkarriär institut, seminarier och forskargrupper som stöder det, vissa av dem med mer än 25 års existens, och fram till denna långt bara han hittade en kanal genom andra doktorer inramade i specifika områden (juridik, historia, litteratur, etc., kan vara ett exempel i detta avseende i de teser som presenteras under de senaste åren om genusfrågor), men saknar hittills ett utrymme disciplin själv. I denna mening, att det väsentliga värdet på säkerheten ligger i möjligheten att skapa sin egen plats tills obefintlig ögonblick, för vissa studier sedan åttiotalet av förra seklet har reasserting sig först i utbildningar kursplaner undervisning och betyg, och senare i forskarutbildning och mästare som är anpassade till utbildningsområdet Europeiska högre, förekommer i en betydande majoritet av deltagarna i det nuvarande programmet universitet, som redan kräver sitt eget utrymme i Ph.D., vilket framgår av den rikliga läsning och försvar av avhandling om genusfrågor som hölls under de senaste åren på olika avdelningar och spanska universitetsinstitutioner, varav en kort beskrivning (endast upp till 10) som finns i detta dokument. Sedan mitten av 80-talet forskning och undervisning på genusfrågor har varit en av de viktigaste punkterna i strategiskt intresse av universitet som Autonomous University of Madrid, Jaume I Castellón, University of Alicante Huelva, och Balearerna. Han har också varit sedan starten den yngsta deltagande universiteten som Universitetet Rey Juan Carlos i Madrid. I alla viktiga forskarlag (Vid. Human Resources) stödja kvalitet och aktualitet denna forskarutbildning.

I detta avseende är en av de främsta styrkor i detta program dess tvärvetenskapliga natur. I själva verket, även om endast ett alternativ tematiska koder i huvudet på detta dokument på grund av tekniska begränsningar i datorprogram, noterat ISCED, forskarutbildningen i tvärvetenskapliga genusvetenskap täcker ämnen relaterade till samhällsvetenskap, juridik, mänskliga och hälsa (se linjer och forskargrupper). Detta tvärvetenskapliga karaktär är inte en nyckfull val, men svarar på det faktum att målen för forskarutbildningen är incardinated att främja jämställdhet krävs av Europeiska gemenskapens politik, nationell lagstiftning och internationella åtaganden för vårt land när det gäller jämställdhet och icke-diskriminering mellan kvinnor och män. Och i denna linje, antar denna PhD som sitt främsta mål att närma sig av jämställdhetsintegrering eller integrering, som anges av den fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking (1995) som absolut nödvändigt för att uppnå inkluderande och jämlika offentlig politik, integrerings krav och det kräver professionell tvärvetenskaplig forskning och utbildning i genusvetenskap. Och det är just denna tvärvetenskapligt angreppssätt, som med nödvändighet måste formulera all utbildning, forskning, studier och analys av kön, tas ut av Interuniversitets programmet. Även om tvärvetenskap har utmärkt alltid studier och genusforskning, sanningen är att nischexpertkunskaper om spridda över National University geografi, så det är inte lätt att möta specialiserad efterfrågan i en eller universitet. Grupperingen av universitet, institut och seminarier som ansvarar för forskar se till att alla dessa krav kan uppfyllas trots den extrema specificitet och vetenskaplig kompetens som ska prägla doktorsexamen. Så trots de samordnade forsknings- och undervisningscentra av de olika medlemmarna i detta program har i allt har mycket fokuserade på tvärvetenskaplighet, skiljer att- som sagt-funktion genusforskning och forskning, sanningen det är att allt detta traditionellt mänskliga resurser och vetenskaplig expertis har större betalningsförmåga inom vissa områden av vetenskaplig kunskap som gör kompletterar varandra.

Så t ex har UAM en obestridlig tvärvetenskaplig kurs, som återspeglas i de senaste fem åren i följande forskningsprojekt ID: Titel: "Ålder, kön och rättigheter: åldrande hos kvinnor". Nª Referens: FEM2009-09556. Finansierat av: MICINN period beviljas för forskning: 2010- 2012 Huvudsaklig forskare: Pilar Folguera där 27 forskare / s olika discipliner (Physical Anthropology, socialantropologi, historia, biologi, psykologi, juridik, ekonomi, etc.) är inblandade. Och Titel: ålder, kön och rättigheter: tvärvetenskaplig förslag analys för XXI århundradet. Referensnummer: CEMU-2013-04, tilldelades för forskning Period: 2013- 2015 Ansvarig forskare: Yolanda Guerrero Navarrete, där 27 forskare involverade / är olika discipliner (fysisk antropologi, socialantropologi, historia, biologi, psykologi, juridik , ekonomi, etc). Resultatet av denna forskning är det senaste offentliggörandet av den redaktionella linje av IUEM UAM: XIX internationella konferensen om tvärvetenskap: Genus och åldrande samordnare: Pilar Folguera; Virginia Maquieira; María Jesús Matilla; Montero Pilar; María Jesús Vara. (ISBN: 978-84-8344-348-4) Editions i den autonoma universitetet i Madrid 2013.

Sedan starten för UAM har präglats av en mycket kraftfull forskningslinje inriktad på en av de föreslagna linjer, nämligen kön, historia och kulturproduktion. Ett stort antal forskare vid UAM ingår i teamet som stöder denna linje av forskning och det måste registrera en stor del av

projekt, avhandlingar och publikationer som genomförs inom det. Några exempel på de senaste åren är som följer:

a) .- Forskningsprojekt:

Titel: Diskriminering av kvinnor: ursprunget till problemet. Sociala och pedagogiska funktion av arkeologiska museer i kampen mot könsrelaterat våld.

Referens: 035/12

Finansierat av: Institute for Women

Period beviljas för forskning: 2012- 2014

Ansvarig forskare: Lourdes Prados Torreira

Titel: Införlivandet av de spanska författarna till pressen mellan 1850 och 1936 (INEMPE)

Referensnummer: 2011-0004-INV-00034

Finansierat av: Arbetsministeriet och sociala frågor. Institutet för kvinnor som beviljats ​​för forskning: 2011-2013

Forskare / Principal Carmen Díez Servén

Titel: History kvinnor i spanska universitet, XX-talet. Jämfört med europeiska universitet.

Referensnummer: HAR2011-29514

Finansierat av: ministeriet för vetenskap och innovation

Period beviljas för forskning: 2011-2013

Forskare / Principal: Josefina Cuesta Bustillo. Forskare Mª Jesús Matilla

b) .- Thesis:

Titel: Kvinnor och Creole identitet. (Bidrag novohispanas till mentaliteten av gruppen, s. XVI och XVII).

Doktorand Alberto Baena Zapatero

University: UAM fakulteten / School: Konst

År: 2008

Kval: Utmärkt Cum Laude

Titel: Kvinnor, Sorcery och inkvisitionen. inkvisitoriska domstol i Lima. XVIII talet

Doktorand: Natalia Urra Jaque

University: UAM fakulteten / School: Konst

År: 2012

Kval: Utmärkt

På samma sätt sedan starten annan stark forskningslinjer som har samlat lag, projekt och avhandlingar är feministiska teorier, medborgarskap och globalisering, som bygger på de senaste åren med följande vetenskapliga landvinningar

a) Forskningsprojekt

Titel: Kvaliteten på offentlig överläggning i dagens demokratier

Referens: SEJ2007-67482 / POL

Finansierat av: ministeriet för vetenskap och innovation

Period beviljas för forskning: 2007-2010

Ansvarig forskare: Prof. Dra. Elena Beltrán Pedreira.

Titel: Svårigheterna demokratins: mellan politik och juridik.

Referensnummer: DER2009 / 08.138

Finansierat av: ministeriet för vetenskap och innovation

Forskare / a main: Alfonso Ruiz Miguel. Forskning: Cristina Sánchez Muñoz. Elena Beltrán Pedreira

Titel: Ändringar av den offentliga politiken kring kvinnlig sexualitet från Franco till Democracy: förtryck av offentlig politik för jämställdhet.

Referensnummer: 140/07

Finansierat av: National IDI plan för vetenskaplig forskning, utveckling och teknisk innovation

Period beviljas för forskning: 2004-2007

Ansvarig forskare: Raquel Osborne Verdugo

Titel: Mångkulturalism, Gender and Law

Referensnummer: DER2009-08297 / JURI

Finansierat av: ministeriet för ekonomi och konkurrenskraft statssekreterare för forskning, utveckling och innovation

Period beviljas för forskning: 2009-2011

Forskning medarbetare: Raquel Osborne Verdugo

Titel: populära och vetenskapliga kulturer av kärlek och sexualitet. sextiotalet i Spanien och den kulturella konstruktionen av kvinnligt och manligt

Referensnummer: HAR2012-37959-C02-02

Finansierat av: forskningsprojekt delprojekt Oriented Fundamental Research. Call 2012 University of Granada

Period beviljas för forskning: 2013-2015

Forskare / Principal: Rosa Maria Medina Domenech

b) Thesis

Författare / A: Ms Francisca Herrera Corbalan

Titel: "Prostituerade gata i Madrid i början av det nya millenniet Tal och realiteter på prostitution i samband med genusperspektiv.".

Plats och datum för försvar: Universidad Complutense de Madrid Fakulteten för informationsvetenskap. Dpt. Sociologiska VI. 24 februari 2012.

Kval erhållas: Utmärkt Cum Laude med möjlighet till extra pris.

Till dessa har lagts kraftigt under de senaste åren som arbetar på forsknings kön, hälsa och Sexualities

a) Forskningsprojekt

Titel: Labor Mobbing: mellanliggande faktorer och psyko aspekter

Referensnummer: PSI2009-13661 (underprogram PSIC)

Finansierat av: Undervisningsministeriet och vetenskap

Period beviljas för forskning: 2010-2013

Medarbetare forskare: Eva Garrosa

Titel: Gender som en enhet av analys i studien av bio-kulturella faktorer för ett hälsosamt åldrande.

Referensnummer: Q2818013A

Finansierat av: Ministry of Health, socialpolitik och jämställdhet.

Conedido forskningsperiod: 2012-2014.

Forskare / Principal: Maria del Pilar Lopez Montero

Titel: Närings status under graviditeten, födelsevikt och arteriell elasticitet hos barn.

Referensnummer: FEM2009-13434-C02-01

Finansierat av: ministeriet för vetenskap och innovation

Period beviljas för forskning: 2009-2012

Forskare / Principal: Maria del Pilar Lopez Montero

b) Thesis

Författare / a: Liliana Diaz Gracia

Titel: organisatorisk rättvisa, roll stress och jobb aggression: den skyddande roll kön ideologi, emotionell kompetens och erfarenhet återhämtning. En studie i tjänstesektorn

Plats och datum för försvar: Faculty of Psychology, UAM

Kvalifikation erhölls: cum laude

Adress: Eva Garrosa slag därav:

Diaz-Gracia, L., Moreno-Jimenez, B., Garrosa, E., och Sebastian, J. (2011). Ohövlighet och sexuella trakasserier på arbetsplatsen: inverkan på hälsa. Magazine National School of Public Health, 29 (4).

Författare / a: Fierro Arias, Jose Daniel

Titel: Övergången från tonåren till vuxen ålder: teorier och realiteter

Plats och datum för försvar: UAM School of Psychology 02/10/2009

Kvalifikation erhölls: cum laude

Adress: Amparo Moreno Fierro, D. Moreno, A. (2007). Emerging vuxenlivet i mexikanska och spanska Ungdom: Teorier och verklighet. Journal of Adolescent Research, 22, 476-503

Impaktfaktor: 1,24

Författare / a: Karim ANZID.

Titel: Övergång alimentaire chez les befolkningar méditerranéennes et sur la croissance et inverkan l'état de la population nutritionnel den région d'Ouarzazate (Marocko).

Plats och datum för försvar: Université Cadi Ayyad i Marrakech. Marrakech, oktober 2011.

Kval erhållas: 2011 Kvalificering: Utmärkt med högsta betyg.

Riktning. Montero-Montero pelare P, K Anzid, Cherkaoui M., Baali A., Rodriguez Lopez S. nutritionsstatus hos ungdomar i samband med Morocean Närings övergång: rollen av föräldra edueation. J. Biosoe. Sei., (2011), 00, 1-14,6 Cambridge University Press.

Impaktfaktor: Journal Citation Report. FI: 1330

Anzid K, The Hamdani F., A. Baali, Boetsch G., S. Levy,

P Montero, M. Cherkaoui Den effeet av socioekonomisk status och användningsområde residenee på hushållens mat sort i Moroeeo. Annals ofHuman biologi. November-december (2009); 36 (6): 1-23.

Impaktfaktor: Journal Citation Report. FI: 0,927

Montero P, Marrodán MD., Carmenate M., Mora Al., Rodriguez-Lopez S., Anzid K, Cherkaoui M. Närings status ofMoroecan ungdomar som bor i Madrid. Public Hea1th Nutrition, (2010), 13 (9A): 103. Impact Index. Journal Citation Report. FI: 2817

University of Alicante har utmärkt sig under de senaste åren för dess vetenskapliga betydelse och inverkan på två av de föreslagna linjerna. Den första är kön, hälsa och Sexualities, vars läroplan ger forskare totalt nio president förvaltningar, 10 teser läst i de senaste fem åren och 43 forskningsprojekt ackumulerade.

Andra raden Kön Historia och kulturproduktion har 15 forskare som ackumuleras sex år totalt, 3 avhandlingar under de senaste fem åren och 19 forskningsprojekt

University of Huelva leder i tre forskningslinjer sorterad Figur:

Utan tvekan, i den första genre, historia och kulturproduktion, med stöd av en professor, Dr. Pilar Dominguez Cuder med en gedigen akademisk och yrkeskarriär. Hon samordnar flera forskningsprojekt. Förutom att det har linjen ett stort antal lärare, speciellt 8, varav en, Dr .. Maria Luisa Candau Chacon har 4 sexenios annan Dr. Encarnacion Lemus Lopez har tre och fem teser läste i den sista fem år och resten har 2 president villkor, utom en som väntar på detta samtal. Bland 8 teser har de behandlas i de senaste fem åren.

För det andra skulle kön, Gender and Education Online stöds också av en specialist, Dr. Jose Manuel Coronel Llamas, med en viktig bakgrund till deras fördel. Dessutom denna linje 4 lärare / som mer är en del av Huelva, två av dem i totalt tre president förvaltningar Computing, Dra. Emilia Moreno Sanchez och Dr Ángel Hernando Gómez och viktiga projekt som stöder vikten av denna linje i hela universitetet.

Slutligen, även UHU har en mycket viktig roll i den tredje genre komponenten ekonomi, juridik och jämställdhetspolitik, där det finns 5 lärare, med stöd av två sex år och 2 avhandlingar, samt ledande projekt inom lagstiftningsområdet och ekonomiskt.

Vid universitetet i Alcalá de prioriterade linjen är: Genus, ekonomi, juridik och jämställdhetspolitik. De har utvecklat följande aktiviteter:

 • Förmedla tvärvetenskaplig kurs "jämställdhet och lika rättigheter", som samordnas av inkarnationen Carmona Cuenca lärare. Det är en korsning föremål för forskarutbildning från 2009-2010 läsåret hittills. Socialpsykologi, Sociologi, filologi, filosofi av lag, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, handelsrätt och skatterätt: Detta ämne lärare / från olika discipliner är inblandade.
 • Constitution Research Group erkänts av University of Alcalá: Studier och Research Center jämställdhets CEIG-. Ref. CCSS2012 / R39, samordnas av Encarnación Carmona Cuenca.

Det är också stöds av följande

a) .- Forskningsprojekt och kompletterande åtgärder:

Titel: Situation, behov och förändringsprocesser för kvinnor i hemlöshet. En longitudinell studie.

Referensnummer: FEM2012-35053

Finansierat av: ministeriet för vetenskap och konkurrenskraft. Generaldirektoratet för forskning och förvaltning av den nationella planen I.Tipo kalla ID: Competitive

Som beviljats ​​för forskning 2013-2015 Ansvarig forskare: Jose Juan Vazquez Cabrera Antal forskare: 9

Titel: Kvinnor och makt.

Antal referenciaUAH / EV418

Finansierat av: Institute of American Studies vid universitetet i Alcalá.

Period beviljas för forskning: 2010-2011

Ansvarig forskare: Alicia Kaufmann Hahn

Titel: Mångfald och jämställdhet of Rights. främja innovation i undervisningen-inlärningsprocessen Universidad de Alcalá.

Ansvarig forskare: Encarnación Carmona Cuenca.

-dagen om demokrati och lika tillämpning av jämställdhetslagen i spanska parlamenten. Anordnades av universitetet i Alcalá och Institutet för riksdagens rätt vid Universidad Complutense de Madrid. Finansierat av Institutet för kvinnor (Ministry of Equality). Expte. Nr 10 / 09-04. Belopp: 600. Födelsecelebra: 22 april 2010. Ansvarig forskare: Encarnación Carmona Cuenca.

I samband därmed har producerat följande forsknings besöket:

Carmona inkarnation Cuenca: forsknings vistelse på Max Planck Institut für Recht und Völkerrecht ausländisches öffentliches Heidelberg (Tyskland). från 01/09/12011 till 30/07/202. Ämne: Antidiskriminering unionsrätten och dess genomförande i Spanien. Program som finansieras av rörlighet professorer från universiteten i Madrid (Caja Madrid Foundation)

I Universidad de La Laguna följande föreslagna forskningslinjer prioriterade: Kön, historia och kulturproduktion är där majoriteten av Universidad de La Laguna (ULL) deltar i detta doktorsavhandling. Det är en linje som har en lång tradition i detta universitet, där flera undersökningar har genomförts och fem doktorsavhandlingar har publicerats de senaste åren samt flera böcker, bokkapitel och artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Även om det finns endast tre lärare i ULL samband med kön, Gender and Education Online, kan det anses vara en av de prioriterade områdena. Nämns lärare har lång erfarenhet som forskare Huvud forskningsprojekt (fem under de senaste åren). Totalt har antalet avhandlingar under de senaste åren på detta område och regisserad av nämnda lärarna är sju. Alla har aktiva sex år, och nu har båda tre president förvaltningar och båda. På samma sätt är forskningen inom denna linje inte begränsad till de senaste fem åren, men kan spåras tillbaka till 1998 när professor Pilar Matud Aznar startar förvaltningen av forskningsprojekt om könsrelaterat våld, en verksamhet som har fortsatt stadigt hittills , efter att ha riktat flera projekt, avtal och forskningsavtal sedan. Även de sade lärarna har gjort ett antal publikationer av böcker, bokkapitel och vetenskapliga artiklar på ämnesraden, samt utbildningsverksamhet och forskarutbildning.

Kön, hälsa och sexualitet, som har två professorer från Universidad de La Laguna , är också gammal bana på detta universitet. Det började med deltagande i forskningsprojekt 1989 och har fortsatt sedan dess. Sammantaget har de två deltagande lärarna varit huvudforskare av 11 forskningsprojekt finansierade av offentliga enheter, varav två tillhör den nationella ID-planen och har utvecklats under de senaste fem åren och har startat en av dem 2013. riktade fyra doktorsavhandlingar på denna linje och har publicerat många artiklar i internationella tidskrifter, av vilka några har varit och fortsätter att vara högt citerat internationellt.

Slutligen är linjen Feministteorier, medborgarskap och globalisering en prioritet eftersom den har en viktig bana i ULL. Faktum är att huvudforskaren för det aktiva forskningsprojektet som refereras i denna linje tillhör Universidad de La Laguna . Det är en lärare som står ut för att ha flera sektioner av forskning, riktade avhandlingar och även publikationer i internationella inslagstidningar.

Den mest representativa linjen i Balearerna University kön, Gender and Education. Bevis på detta är att den aktiva forskningsprojekt kopplat till denna linje styrs och utvecklas av personalen på UIB och tre av de fem stående insatser inom denna linje har tagits fram av personalen på universitetet.

Vid University Jaume Jag tänkte som en prioriterad Gender, historia och kultur produktionslinje. Sådan linje stöds av dess linje av publikationer. Publicerar två vetenskapliga tidskrifter katalogiseras och ingår i ISOC, CINDOC och LATINDEX. One: Asparkía. Feminist Investigació, har varit verksamt sedan 1991, medan Dokumentation Féministes är det sedan 1998. Den har också en redaktionell linje genom den prestigefyllda colecciónSendes, en av vars volymer tilldelades National Prize för University Edition. Han har översatt verk från grekiska, engelska, ryska och madagaskiska. Dessutom är ledningen som stöds av följande:

a) .- Forskningsprojekt:

Projektnamn: De upprörda offer

Referens (P1-1A2012-05)

Finansiering enhet Bancaixa-Universitat Jaume I

Period beviljas för forskning: 2012 -2014

Ansvarig forskare Vicente Benet Ferrando

Projekttitel: Virtual och communities Feministiska Praxis: Den politiska Användning av Internet i aktivism mot våld mot kvinnor

Referens: (FEM2011-26301)

Finansiär ministeriet för vetenskap och innovation

Period beviljas för forskning: 2011- 2013

Principal forskare Sonia Núñez Puente. Universidad Rey Juan Carlos

Titel: Word of mouth: Mat & Transculturación på latin litteratur i slutet av nittonhundratalet (1960-2007).

Referens: Kod: P08-HUM-03.956

Finansierings organisation Junta de Andalucía

Period beviljas för forskning: 2009 -2013

Principal forskare Nieves Pascual Soler

Titel: Artistic Beteenden End Of Century Context Valenciano. Prejudikat poetik av globaliseringen.

Finansierat av: ministeriet för vetenskap och innovation. General Forskningsprojekt Branch.

Period beviljas för forskning: 2009 2012

Ansvarig forskare: Carmen Senabre Llabata

Projektnamn: De Brujas A Mermaids: Kvinnor och bilder av Evil

Finansierat av: Genera Valenciana

Period beviljas för forskning: 2009- 2009

Ansvarig forskare: Rosalia Torrent Esclapés

Projektets titel: Cyberfeminism praxis. Använd Y skapelser identiteter i den röda som ny Space relation.

Finansierat av: Nationell plan för vetenskaplig forskning, teknisk utveckling och innovation 2004-2007 (Institutet för referens kvinnor Finansiering via IDI 55/06)

Period beviljas för forskning: -2006-2009

Ansvarig forskare: Dr. Sonia Núñez Puente (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid).

Även i samband med denna forskning Gender, historia och kulturproduktion vid universitetet Jaume Jag har läst följande

b) .Tesis:

 1. Juncal Caballero Guiral: Kvinnor i surrealistiska bilder. Regisserad av Rosalia Torrent Esclapés. 2010. Extra Priset.
 2. Palau Paloma Pellicer: Konstgalleri och konstnärer i Castellón, 1940-1975. Regisserad av Rosalia Torrent Esclapés. År: 2012. Special Award
 3. Jordi Luengo López: Kvinna överträdelse och Böhmen. Tal och bilder av moderna kvinnor i Valencia pressen den första tredjedelen av det tjugonde århundradet. Regisserad av Sonia Reverter Banon 2007. Extra Priset. IV National Prize av den spanska Association of Research History of Women (AEIHM). III Research Prize Presen Sáez de Descatllar.
 4. F. Xavier García Belmonte: Visio genere: Familj i Patrimonials strategier Castelló de la Plana 1580-1735. Regisserad av Carmen Corona Marzol 2001.
 5. Camen María Fernández Nadal: Carlos II i London embajadoresde. Utrikespolitik den spanska monarkin. Regisserad av Carmen Corona Marzol 2007. Extra Priset.
 6. Maria Angeles Mingarro Arnandis: Muiscas: Familj, kvinnor och Vardagsliv i upplysningstiden. Regisserad av Carmen Corona Marzol 2008.
 7. Cristia Linares Bayo: Borriol: Canvis estructurals i social omvandling av Lantic Regim darreries dem. Regisserad av Carmen Corona Marzol 2010.
 8. Maria del Rosario Duart Herrero: Att bygga en legend, Isabel I av Kastilien. Representationer, tänkande, moraliska och seder. Regisserad av Carmen Corona Marzol 2011.
 9. Badenes-Gasset Inmaculada Ramos: Fernando Gasset Lacasaña, en republikansk politisk biografi (1816-1941). Regisserad av Rosa Peris Monlleó 2003.
 10. Juan Luis constaté Lluch: Benicarló 1841-1965. Transitering av en gammal villa av Maestrazgo en modern stad. Regisserad av Rosa Peris Monlleó 2005.
 11. Vicent Grau Reig: Segona Republic inbördeskriget i Castelló. Discurs Republic, mobilització jag sindicalisme politiska revolutionärer. Regisserad av Rosa Peris Monlleó 2007.
 12. Lluís Baixauli Olmos: De tolknings als serveis publics desd'una perspektiv etik: yrkesetiska professionella Jag laplicació sammanhanget Penitentiary. Regisserad av Dora Sales Salvador och Francisco José Raga Gimeno 2012.

University KING JUAN CARLOS första prioritet är forskningen om feministiska teorier, medborgarskap och globalisering. Kurs går tillbaka till 2005-2006, när det gick med URJC läraren Ana Miguel Alvarez, erkänd specialist på feministiska teorier och debatter kring medborgarskap. Eftersom kursen som visas har lett en forskargrupp och seminarium bara få erkännande som en erkänd Research Group URJC (2013).

Under 2010 ovannämnda Research Group att kräva nya grupper av URJC och den autonoma regionen Madrid (forskningsprojekt Program Creation och konsolidering forskargrupper (BOCM December 29, 2009) presenterades, att få betyget 41 av 50 i sin bedömning ANEP och är utrustad med 20.000 euro för ett år (URJC-CM 2010-CSH-5101). som en del av detta projekt, och under hela året 2011, IP-projektet genomfört en forsknings vistelse vid Centrum för kvinnoforskning i La Plata (Buenos Aires) och deltog som gästtalare på kongressen. vistelsen uppmanas värd doktorand Plate och även firandet av den första internationella konferensen Debatter teoretiker om prostitution (mars 2012). konsolideringen av forskningen har tagits fram med att få ett nytt forskningsprojekt i den sista ansökningsomgångar i VI P Nationellt ID-lan i. I det senare projektet (FF2012-37366) samarbeta inte bara lärare utan UNPL av National Autonomous University of Mexico, som har också etablerat en öppen linje för kommunikation och forskning. Dessutom har läraren Ana Miguel blivit inbjuden som den enda europeiska företrädare tillsammans med den franske filosofen Edgard Morin, för att delta i internationella filosofidagen hölls i Guatemala City 2013.

Likaså är det bara försvarade första doktorsavhandling frukt Master i tvärvetenskapliga genusvetenskap som började 2010/2011 läsåret under temat för denna första viktiga forskningslinje vid Universitetet Rey Juan Carlos. Eva Palomo Cermak elev har försvarat avhandlingen Feminism och socialismen i arbetet med Sylvia Pankhurst: debatterna om klass, kön och sexualitet i samband med den brittiska suffragette. Läsningen ägde rum den 10 april 2013.

kompetens

kärnkompetens

 • CB11 - systematisk förståelse av ett kunskaps- och behärskning av kompetens och forskningsmetoder med anknytning till området.
 • SB12 - Förmåga att tänka, design eller skapa, genomföra och anta en stor process av forskning och skapande.
 • CB13 - Förmåga att bidra till att utvidga gränserna för kunskap genom egen forskning.
 • CB14 - Förmåga att utföra kritisk analys och utvärdering och syntes av nya och komplexa idéer.
 • CB15 - Förmåga att kommunicera med den akademiska och vetenskapliga samfundet och samhället i övrigt om sina kompetensområden på det sätt och språk som vanligen används i internationella vetenskapliga samfundet.
 • CB16 - Förmåga att inom akademiska och yrkesmässiga sammanhang, vetenskapliga, tekniska, sociala, konstnärliga eller kulturella framsteg i ett kunskapsbaserat samhälle.

Kompetens och personliga färdigheter

 • CA01 - Navigera våra sammanhang där det finns lite specifik information.
 • CA02 - Hitta de viktigaste frågorna som måste besvaras för att lösa ett komplext problem.
 • CA03 - att designa, skapa, utveckla och lansera nya och innovativa projekt inom sitt område av expertis.
 • CA04 - Arbete i utrustning och självständigt i en internationell eller tvärvetenskapligt sammanhang.
 • CA05 - integrera kunskap, hantera komplexitet och formulera bedömningar med begränsad information.
 • CA06 - Kritik och försvar av intellektuella lösningar.

utbildningsverksamhet

 • Seminarier Forskning inom tvärvetenskaplig genusvetenskap
 • Närvaro och presentation av papper i nationella och internationella vetenskapliga konferenser
 • Beredning av publicerbara papper i vetenskapliga tidskrifter
 • Forskningen stannar vid utländska medborgare eller centra

forskningsområden

 • Linje 1: Genus, historia och kulturproduktion
 • Linje 2: kön, hälsa och Sexualities
 • Linje 3: Genus, ekonomi, juridik och jämställdhetspolitik
 • Rad 4: feministiska teorier, medborgarskap och globalisering
 • Linje 5: Genus, Gender and Education

inträdes~~POS=TRUNC kriterier~~POS=HEADCOMP

Studenter som uppfyller de krav som anges ovan åtkomst kan bli antagen till forskarutbildningen. Kommittén Academic Samordning av forskarutbildningen i tvärvetenskapliga genusvetenskap, vars sammansättning beskrivs i avsnitt 5.2, analysera ansökningar om upptagande bedömer följande aspekter och meriter. specifik vikt, uttryckt i procent, anges inom parentes i varje inträdeskraven, som skall användas för att bedöma CV av kandidaten.

Kriterierna för prioritering av ansökningar är följande:

 • Affinitet akademisk profil (30%)
 • akademiska meriter (40%)
 • Ackrediterade nivå språk, Certificate Minsta engelska nivå B1 (10%)
 • Forsknings meriter (10%): seminarier, kongresser, stannar i utländska centra, publikationer
 • yrkeskvalifikationer (10%)

Ansökningar om dem som uppfyller förutsättningarna som måste alise inom den tid och i enlighet med förfaranden som fastställts av vart och ett av de deltagande universiteten kommer att omfattas av den dom som Academic Doctoral kommittén, som kommer att avgöra lämpligheten av deras tidigare utbildning forskarstudier

2,1) Studenter i deltid:

samma kriterier för att erkänna alla elever oavsett deras engagemang antingen hel- eller deltid tillämpas. Reglerna för UAM om det publiceras på företagets webbplats på universitet:

Deltidsstuderande kommer att ha en period av 5 år från antagning till programmet fram till presentationen av doktorsavhandling.

Eleverna kan ändra en del heltid eller vice versa, på begäran och godkännande av Academic kommittén

2,2) Elever med särskilda utbildningsbehov till följd av funktionshinder

Kandidater till forskarutbildningen med särskilda behov till följd av sitt funktionshinder bör tas upp vid UAM i första hand, koordinator för forskarutbildningen, att föra det till deras uppmärksamhet. Det kommer också att riktas till kontoret för solidaritet och samarbete för att lösa (tillsammans med samordnaren) de särskilda behoven hos varje kandidat, som erbjuder information, råd och vägledning.

Byrån för solidaritet och under Vice President för samarbete och University Förlängning av UAM, som inrättades i oktober 2002 Samarbete har som ett av sina huvudmål inrättandet och konsolideringen av ett område med uppmärksamhet på funktionshinder som ger direkt vård till alla University gemenskapen (studenter, lärare och personal för administration och service). Det syftar till att säkerställa lika möjligheter och fullständig integrering av studenter med funktionshinder i universitetets akademiska livet och

öka medvetenheten och kunskapen om alla medlemmar i universitetssamfundet.

UAM erbjuder studenter med funktionshinder personlig utveckling och ett brett utbud av utbildningsmöjligheter. En av verksamheten i området med handikappomsorgen är information, rådgivning, personlig uppmärksamhet och detektion av personliga och akademiska behov som kan ha UAM studenter. I detta avseende har han utvecklat en "College-guide för studenter med funktionshinder"

Denna guide syftar till att skingra och eliminera okunnighet som fortfarande finns om införande av studenter med funktionshinder, presenterar all nödvändig information om de stöder, tjänster och resurser som den autonoma universitetet i Madrid (UAM) erbjuder dessa elever .

Från Institutionen för uppmärksamheten till handikapp specifika behov hos varje elev utvärderas, i syfte att objektivt informera lärare om de anpassningar som krävs för att utföra i varje enskilt fall. I denna typ av arbete är utgivning och distribution av "protokollet av vård för personer med funktionshinder vid universitetet vägledande och supportguide som innehåller allmänna riktlinjer som kan vara användbart när man hanterar en person med funktionshinder och bidrar till att minska situationer desorientering orsakad av bristen på information och okunskap om svårigheterna i den akademiska världen kan presenteras för studenter med funktionshinder.

I dessa fall kommer Academic kommittén bedöma behovet av eventuella fritids anpassningar, scheman eller alternativa studier.

Vid Universidad de La Laguna finns ett program för handikapphandikapp (PAED) som erbjuder studenter med officiellt erkända funktionshinder en serie bidrag som i grunden distribueras i: 1) transportbidrag, 2) teckenspråkstolk , 3) personliga tekniska hjälpmedel, 4) kompletterande hjälpmedel.

Den PAED innehåller ett antal hjälpmedel för elever med särskilda utbildningsbehov, men kräver inte officiellt erkännande av funktionshinder. Genom programmet anpassningar görs syftar till att undanröja arkitektoniska, kommunikationsteknologi tillgänglighet och andra hinder.

uppmärksamhet också ägnas åt studenter med funktionshinder hälsovård ULL. Speciellt i sin service stadga anger att de deltar, behandlingen av ansökningar och samarbeta i utvecklingen av en effektiv prestanda.

2,3) Organ som ansvarar för antagning av studenter

Vid Universidad de La Laguna finns ingen doktorskola, men det finns akademiska kommissioner för varje program, vilket kan fastställa krav och ytterligare kriterier för urval och antagning av studenter till ett specifikt doktorandprogram. När det gäller den nuvarande interuniversitetsdoktorn kommer upptagandet till doktorsprogrammet, tilldelningen av handledare och instruktör och uppföljningen av de bildande aktiviteterna i studentprogrammet som formaliserat inskrivningen i Universidad de La Laguna , beror på akademiska kommissionen av samma där ULL kommer att vara vederbörligen representerad.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad ... Läs mer

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad y contribuyendo decisivamente a su modernización. Läs mindre
Santa Cruz de Tenerife