Ph.D. i fysisk geografi och geoekologi

Allmänt

Programbeskrivning

Post-graduate studie ämnet "Physical Geography" kopplar samman med magisterstudiet ämne med samma namn. I dess specialiseringar omfattar forskarutbildningen hela spektret av fysisk geografi:

  • Det utvecklar individuella grundläggande vetenskapliga discipliner som studerar delsystem av landskapssfären: Geomorfologi och palaeogeografi i kvaternär, klimatologi och meteorologi, hydrologi, biogeografi, pedogeografi och geokemi.
  • Det handlar om syntesen av den geografiska miljön, säkerställd av komplex fysisk geografi. Förutom relationerna mellan naturliga komponenter i den geografiska miljön täcker den också interaktioner mellan fysisk-geografiska och socioekonomiska områden.


Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.

Under tentamen ska kandidaten visa de tekniska och språkliga färdigheterna för att studera det angivna programmet, tillsammans med attribut som är nödvändiga för vetenskapligt arbete. Examinationen bedöms med högst 100 poäng, varav 10 poäng ges som en bonus för att ge en mer specifik uppfattning om studieinnehållet och det planerade avhandlingsarbetet i frivillig ansöknings bilaga, inklusive avhandlingens ämne, en kort notering, förväntad övervakningsavdelning och samtycke från en särskild handledare att övervaka sådant doktorandprojekt.


Villkor för antagning

Antagningen till doktorandstudier är villkorad av ett framgångsrikt genomförande av ett masterprogram.

Verifieringsmetod: inträdesprov
Bekräftelsedatum (tillträde) från: 17.06.2019 till: 28.06.2019
Alternativt datum (antagningsprov) från: 08.07.2019 till: 19.07.2019


Regler om undantag från inträdesprov

Inträdesexamen kan avstå från en skriftlig förfrågan från kandidaten, förutsatt att de framgångsrikt har ansökt om ett STARS-projekt under det angivna läsåret. En sådan begäran, tillsammans med dokumentation om att villkoren är uppfyllda, måste lämnas in (men inte elektroniskt) senast den 19 maj 2019.


Karriärmöjlighet

En doktorsexamen studieprogrammet har fått följande kunskaper: en omfattande bas i allmän geografi och solid teoretisk kunskap om fysisk geografi som helhet. Den studerande har djup teoretisk kunskap i sin specialisering, liksom i några av de grenar av fysisk geografi (geomorfologi, klimatologi, hydrologi, pedo-geografi, biogeografi, geoecology) eller deras kombination. Den studerande tar fram metoderna för fältforskning, beräkningar, statistik, geoinformatik och GIS, och har goda kunskaper om minst ett globalt språk. Doktoranden kan således utföra både vetenskapligt och forskningsarbete, såväl som tillämpad forskning, i olika akademiska och vetenskapliga institutioner och i offentlig förvaltning.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemis ... Läs mer

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemistry, geology and geography. Läs mindre