Läs den officiella beskrivningen

Introduktion

Ph.d.-graden i miljöteknik-vattenresurser är en bred disciplin dedikerad till att ta itu med miljöfrågor i vattenresurser. Vatten är under ökat tryck från demografiska och klimatförändringar. Behandlingsprocesser spelar en nyckelroll för att leverera säkra, pålitliga vattenförsörjningar till hushåll, industri och jordbruk samt för att skydda vattenkvaliteten.

Programmet erbjuder en bred curriculum med möjligheter till koncentrerad studie inom miljökemi, miljövätskemekanik, hantering och kontroll av farligt ämne, underjordisk öde och transport, föroreningsmikrobiologi, resursutveckling och hantering och vattenkvalitetsteknik.

Miljövattenresurser vid UT-KIC fokuserar på följande men inte begränsade ämnen

  • utvärdera avlägsnande av vattenföroreningar för direkt återvinning av potatis
  • modellera effekterna av extrema händelser som översvämningar och torka
  • kvantifiera effekten av flödet av vatten och dess föroreningar i floder och kustsystem
  • konstruera stormvattenstyrningsanläggningar för att förbättra ytvattenkvaliteten
  • avhjälpa grundvatten som påverkas av oavsiktliga utsläpp av föroreningar

Doktorandplan

Doktorand i miljöteknik-vattenresurser kräver färdigställande av 36 hp, en uppsättning specialkurser (18 hp) och en doktorsavhandling (18 hp). Huvudbetoningen av programmet är att framgångsrikt slutföra ett original och självständigt forskningsprojekt skrivet och försvarat som en avhandling.

Komplett examen

Omfattande tentamen ska tas högst i slutet av 4: e terminen och krävs innan en student kan försvara doktorandförslaget. Studenterna har två chanser att klara doktorsexamen. Om eleverna får en utvärdering av "otillfredsställande" vid sitt första omfattande provförsök kan studenten ta om kvalificeringen en gång. Ett annat misslyckande resulterar i uppsägning från programmet. Kompletterande tentamen är utformad för att säkerställa att studenten börjar tidigt med att få forskningserfarenhet; det säkerställer också att studenten har möjlighet att genomföra forskarutbildning på forskarnivå.

Doktorandförslag

Ph.d.-förslaget måste innehålla särskilda mål, forskningsdesign och metoder, och förslag till arbete och tidslinje. Dessutom måste förslaget innehålla en bibliografi och, som bilagor, eventuella publikationer / kompletterande material. Studenten måste försvara sin avhandling till sin kommitté i en muntlig tentamen.

Avhandling

En student ska välja en uppsatsrådgivare (och en eller två medarbetare om det behövs) inom det första året att vara i doktorandprogrammet, godkänt av fakultetsutskottet. Under det andra året ska en avhandlingskommitté som föreslagits av rådgivaren tillsammans med doktorandförslaget lämnas in för godkännande. Examensutskottet ska bestå av minst fem fakultetsmedlemmar. Två avhandlingskommitténs medlemmar bör vara från de andra universiteten på docentnivå. Senast slutet av femte terminen måste en student presentera och försvara ett skriftligt doktorandförslag.

Forskningsprogress

En student förväntas träffa sin avhandlingskommitté minst en gång per år för att se över forskningen. I början av varje kalenderår är varje student och studentrådgivaren skyldig att lämna en utvärderingsbedömning av studentens framsteg, som beskriver de senaste årens prestationer och planer för innevarande år. Examensutskottet granskar dessa sammanfattningar och skickar studenten ett brev som sammanfattar sin status i programmet. Studenter som misslyckas med att göra tillfredsställande framsteg förväntas korrigera eventuella brister och gå vidare till nästa milstolpe inom ett år. Underlåtenhet att göra det leder till uppsägning från programmet.

Doktorsavhandling

Inom 4 år efter att ha gått in på doktorandprogrammet förväntas studenten slutföra examensarbetet. studenten måste ha resultaten av den forskning som godkänts eller publicerats i peer-reviewed journals. Vid inlämning av skriftlig avhandling och offentligt försvar och godkännande av utskottet tilldelas studenten doktorsexamen. Försvaret kommer att bestå av (1) en presentation av doktorandens avhandling, (2) ifrågasättande av allmänheten, och (3) dörrfråga av avhandlingskommittén. Studenten kommer att informeras om examensresultatet efter avslutad avhandling i alla tre delarna. Alla utskottets ledamöter måste underteckna doktorandens slutrapport och den slutliga versionen av avhandlingen.

Ett minimum GPA på 16 över 20 måste bibehållas för examen.

Levelingskurser (inte tillämplig på graden)

Doktorand i miljöteknik-vattenresurser förutsätter en magisterexamen inom relaterade områden. Emellertid kommer studenter som har någon annan masterexamen dessutom att fylla i kurser som är utformade för att ge en bakgrund till doktorandkurserna. Dessa utbildningsnivåer bestäms av fakultetsnämnden och räknas inte för doktorander till doktorsexamen i miljöteknik-vattenresurser.

Specialkurser: 9 kurser krävs; 18 högskolepoäng

Klimatförändringar och vattenresurser

Kursinnehåll:
Projicera framtida klimatscenarier med hjälp av generella cirkulationsmodeller, utvärdering och jämförelse av satellit- och GCM-regnvärden, projicerade framtida nedfallsscenarier för en liten ö, klimatförändringseffekter på vattenresurser, modellering av klimatförändringseffekter och anpassningsstrategier för grödor, bekämpande av klimatförändringar i Urban Miljöer: Förvaltning av vattenförsörjning, Inverkan av Urban Water Användning på energianvändning och klimatförändring: En fallstudie av hushållsvattenanvändning, Minskning av kolavtryck av vattenförbrukning: En fallstudie om vattenskydd vid en universitetscampus, som svarar mot extremiteter, Torka och vattenbrist: Diskurser och konkurrerande vattenbehov i samband med klimatförändringar, en omställning från regnskur till jordvatten bevattnat jordbruk i samband med klimatförändringar, återanvändning av stormvatten via akvarieförvaring och återvinning: Riskbedömning för sandiga vattenlevande vatten, hydrologisk balans Under nuvarande och framtida klimat, mot en databas för en information Management System On Climate Change

Sedimenttransport

Kursinnehåll:
En kort historia av sedimenttransporter, från L Da Vinci till P Forchhelmer, Hydrodynamik av Fluidparticle Systems, Sediment Transport i Öppna Kanaler, Regime Concept, Bedform Mekanik, Cohesivematerialkanaler, Sediment Mätinstrument, Modelllagar, Sediment Transport i Stängda Rör, Mätning Apparater för solidliquid blandningar i rör, Sediment Transport Model Setric och dess applikationer

Dynamics system approach i vattenresurser

Kursinnehåll:
Dynamik av kunskap och okunnighet: Lärande av nya systemvetenskap, kaos, beräkningsförmåga, bestämning och frihet: En kritisk analys från systemteoretisk synvinkel, systemkonceptets funktion - från systemteori till systemvetenskap, fuzzy aspekter av Systemvetenskap, om fenomenet bimodalitet i aggregering Mönsterdynamik, Parameteruppskattning i icke-linjära system med dynamisk brus, rumslig mönsterbildning i en enkel modell för konsumentresurssystem, skaleringslagar för växelpredatorinteraktionshastigheten, aktivrörelse i system med Energiförsörjning, rekonstruktion av humant leverparenchyma med dataprogram, senaste utvecklingen i systemekologi, GIS-baserad uppfångningsmodellering, hybrid-lågnivå-petri-nät i miljömodellering - utvecklingsplattform och fallstudier, en empiriskt baserad tillvägagångssätt för självorganisation i skogsekosystem , Regionalskalig grundvattenkvalitet: övervakning och bedömning med användning av rumsligt hänvisad miljö da ta, matematiska aspekter i modellering av stadsmiljökvalitet, utarbetande av system Vattenkemisk övervakning av havsbassängen, informationsteoretiska åtgärder för ekosystems mognad, halvsalytiska rumsliga områden och persistenser av icke-polär kemi för reaktion-diffusionstypdynamik, osäkerheterna Riskbedömning i kunskapssamhällen, ett dynamiskt redogörelse för rationellt beslutsfattande under osäkerhet: Riskbedömningsfallet i farliga tekniska system, bedömning av risken för transgena grödor - Vetenskapliga tros systemens roll, kvantitativ riskbedömning tillämpad på Fragmental Rockfall Hazard on en kullback, om samspelet mellan sociala, ekonomiska och ekologiska system - teoretiska tillvägagångssätt och politiska konsekvenser för genomförbarheten av omfattande hållbarhet

Värdeteknik vid hantering av vattenresurser

Kursinnehåll:
Introduktion till Value Methodology, Managing Value Objectives Genom att använda Value Methodology, Upptäck Certifieringsprocessen, Kostnadsövergångstendenser, Målprojektvärdesmål, Användare av hanteringsvärdesmål, Värdesmålsmetodik, Förbättringsvärde, Value Project Analysis Criteria, Pre-Study Work Planera, Jobbplanen, Team Make Up, En studie "Live" MVO-studie, MVO-studieexempel, Fas 1: Informationssamlingsförfaranden, Fas 2: Kreativ brainstorming, Människorättigheter under MVO-studien, Effektiv presentation, Hantering av konflikter, Fas 3: Utvärderingstekniker, fas 4: Utveckling av bästa idéer, fas 5: Presentation och rapportering av resultat, bästa resultat, framtida uppföljning och genomförande, blankprov av studieformat, halvtidsexamen, avancerad teamledarutbildningsteknik, hantering av projektmål, Låta jobbplanen, Tips, Projektanalys, Kreativitetsprocess, Typ av funktioner, Problemlösare, Tilläggsvärde, Värdeavvikelse, Hanteringstid , Ekonomisk fördelning, livscykelkostnadskomponenter, kostnad och värde per funktion, ekonomiskt viktiga beslut, teambyggnadsfärdigheter, funktionsanalys Diagrammering, alternativa idéer, utvärdering av bästa alternativ, presentationer för ledning, förbättring av MVO-program, lösa tekniska problem, bryta ner problemet , Kundfokus, leder en session, diskussionsgrupper, övergripande komponentanalys, specifik komponentanalys

Grundvattenmodellering

Kursinnehåll:
Grundvatten, akvatik och akvariter, grundvattenutvinning, grundvattenkemi, grundvattenförorening, öde och transport av föroreningar, grundvattenmodellering, lösta problem inom hydrogeologi och grundvattenmodellering, porositet och relaterade parametrar, laboratoriemetoder för bestämning av hydraulisk ledningsförmåga, ettdimensionellt stadigt tillståndsström , Ettdimensionellt transientflöde, tvådimensionellt stadigt flöde (flödesnät), stadigt flöde till vattenbrunnar, övergående flöde till vattenbrunnar, extraktionsbrunnsdesign och analys, vårflöde och strömbasflöde, grundvattenflödesmodellering, en -Dimensional Analytisk Öde- och transportmodeller, Föroreningsskikt och Transportparametrar, Förorening Öde och Transportmodellering

Ytvattenmodellering

Kursinnehåll:
Allmän översikt över vattenkvalitetsmodellering, modelleringskostnader, allmänna vattenkvalitetsmodellkomponenter, typiska vattenkvalitetsmodeller, nödvändiga resurser, vattenkvalitetsparametrar, mottagande av vattenprocesser, massbalans, mottagande av vattenprocesser, valda modeller, modelldatakrav och prediktionsfrågor, Oceanografiska och vattenkvalitetsmodelleringsstudier vid Mumbai Indien 1997, Hangzhou Bay Environmental Study 19931996, andra Shanghai-avloppsprojektet Sspii 1996, Shanghai Environmental Project 1994, Manila Second Sewage Project 1996, Tarim Basin Ii Planning Project 1997 Kina, Cormix, Divast Binnie Partners, Hydrological Simuleringsprogram Fortran Hspf, Mike System, Qual2e Qual2euncas 6 april 1999, Användarhandledning, Delft Hydraulics, Vattenkvalitet för flodreservoar System

Flood modellering

Kursinnehåll:
Inledning, regnskur och översvämningar, översvämningar och avrinningsområden Funktioner, hydrograf och enhetens hydrografianalys, rationella översvämningsmetodik, sannolikhet och statistiska metoder, översvämningsutsläpp och fallstudier, klimatförändringar påverkar översvämningar, översvämningssäkerhet och fara

Kvalitetshantering av urban avrinning

Kursinnehåll:
Introduktion till Urban Runoff, Utveckling av kommunala stormvattenhanteringsprogram, Övervakning och Modellering och Prestationsrevision, Källkontroller, Urval och design av passiva behandlingar, Hållbar stadsdräneringssystem modell

Hydroinformatics

Kursinnehåll
Unified Modeling Language, Digital Biblioteksteknik för Hydrologi, Hydrologiska Metadata, Hydrologiska Data Modeller, Modellerad Geodata, Data Modeller för lagring och Retrieval, Dataformat, HDF5, Web Services, Extensible Markup Language, Grid Computing, Integrerat Data Management System, Introduktion till Databehandling, Förstå datakällor, Datapresentation, Spatialregistrering, Georeferencing, Dataintegration, Funktionsutvinning, Funktionsval och analys, Statistisk datavinnning, Konstgjorda neurala nätverk, Genetiska algoritmer, Fuzzy Logic

Hydrologi av föroreningar

Kursinnehåll:
Utveckling av hydrologi och grundvatten, hydrologi, nederbörd, avlopp, infiltrering, evapotranspiration, grundvattenhydrologi, hydrologiska egenskaper hos vattenbärande material, grundvattenrörelse Några grundläggande principer och grundläggande ekvationer, brunnhydraulik, brunnstyper Konstruktionsutveckling och produktionstest, vattenkemi, Granskning av grundvatten, Utveckling och hantering av grundvatten, Industriell påverkan på vattenmiljön, Konceptet för ekoaffärsparkering, Hållbart avloppssystem för industri och handel, Miljöreglering och beredskapsplanering, Hur man förbättrar befintliga föroreningsproblem?

Hållbar utveckling i grundvattenresurser

Kursinnehåll
Globala sötvattensresurser och deras användning, grundvattensystem, grundvattenuppladdning, klimatförändring, grundvattenkvalitet, grundvattenbehandling, grundvattenutveckling, grundvattenhantering, grundvattenåterställning, grundvattenresurser hållbarhetsindikatorer, indikatorer och index för grundvattens kvalitet hållbarhet, med modeller för att hantera systemets ämne hållbarhetsindikatorer

Tillförlitlighet i hanteringen av vattenresurser

Kursinnehåll:
Introduktion, Den outhärdliga cleverness of bluffing, Aspekter av osäkerhetssäkerhet och risk i system för översvämningsprognoser som innehåller väderradar, Probabilistiska hydrometeorologiska prognoser, Risk kartografi för objektiva förhandlingar, Respons på variationen och ökad osäkerhet om klimatet i Australien, Utveckling av en indikator på en gemenskap katastrofriskmedvetenhet, Bestämning av infångningszoner av brunnar genom Monte Carlo-simulering, Kontroll av tre osäkerhetsfaktorer för ekologiska riskmodeller, Stokastisk utfällning av modellering för vattenutbyte från en halvgödd skogsavdelning, Regional bedömning av klimatförändringarnas inverkan på avkastningen av Vattenförsörjningssystem, Hydrologisk risk vid icke-stationära förhållanden som förändrar hydroklimatologisk inmatning, Fuzzy kompromissmetod för vattenresurssystemplanering under osäkerhet, System- och komponentosäkerheter i vattenresurser, Tillämpning av en ny stokastisk gren och bunden metod, Osäker ty i riskanalys av vattenresursystem under klimatförändringar, teori och praktik, hållbarhet för kvantifierande system med flera riskkriterier, irreversibilitet och hållbarhet i vattenresurssystem, reservoarens framtid och deras ledningskriterier, prestandakriterier för multifunktionsreservoaroperation och problem med vattenfördelning , Riskhantering för hydrauliska system under hydrologiska belastningar

Mätning av föroreningar i vattenmiljön

Kursinnehåll:
Transport av föroreningar, sedimentationsprocesser, atmosfäriska interaktioner, vattenkemi, näringsämnen, metaller, organiska föroreningar, patogener, spårämnen, ekotoxikologi, miljövattenkvalitetskriterier, tillämpning av passiva provtagningstekniker för övervakning av vattenmiljön, moderna tekniker för analysutvinning, mineraliseringstekniker Används i provberedningssteget, Biota-analys som källa för information om tillståndet för vattenmiljön, Speciation Analytics i akvatiska ekosystem, immunokemiska analysmetoder för övervakning av vattenmiljön, tillämpning av biotest, totala parametrar som ett verktyg för utvärdering av Belastning av xenobiotika i miljön, Bestämning av radionuklider i vattenmiljön, Analytiska tekniker för bestämning av oorganiska beståndsdelar, Analytiska tekniker för bestämning av organiska och organometalliska analyter, Grön analytisk kemi, Kemometri som ett verktyg för behandling av behandling av flera parametriska analysdata, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av analytiska resultat, analysprocedurer för mätning av utfällningskvalitet som används inom EMEP-övervakningsprogrammet, livscykelanalys av analytiska protokoll

Sediment och vatteninteraktioner

Kursinnehåll:
Introduktion, hantering av flodsediment, hydrodynamik, transportmodellering, fångstmodellering, sediment-vatteninteraktioner, transportindikatorer, fina sedimentpartiklar, mikrobiella effekter, sedimenttoxicitetsdata, utveckling av lagrad sedimentstruktur och dess effekter på porrvattentransport och hyporheisk utbyte, modellering Fosforretention i sjöar och behållare, Transformation av partikelbunden fosfor vid Land-Sea-gränssnittet i en dansk Estuary, Användning av en i-situ-Erosion Flume för att mäta stabiliteten i Sediment Deposits i Hamilton Harbor, Kanada, Effekt av sediment Humic Substances on Sorption av utvalda hormonförstörare, källor, öde och distribution av organisk materia på västra Adriatiska kontinentalsockeln, Italien, risker från historiska förorenade sediment i Rhin-bassängen

Kvalitetshantering av reservoarer och vattenkroppar

Kursinnehåll:
Vattenkvaliteten Framtidens utmaning, En introduktionsram, Förståelse av Pathways och Kvalitetsgener, Nya tendenser och framtidsutsikter, Limnologi och hantering av reservoar, Problem i reservoar-troficstatklassificering och konsekvenser för reservoar, Matematiska modeller och Nya tekniker, Sedimentation och mineralisering av seston i en eutrofisk reservoar med tentativ, Utformning av limnologiska observationer för detektering av processer i sjöar och reservoar, Reservoar Vattenkvalitetshantering, Ramar för undersökning och utvärdering av vattenkvaliteten i reservoar i Tjeckien, Statligt stöd för reservoarlimnologi och vattenkvalitetshantering, Sjöar och reservoarer som vattenresurser, sjö- och reservoarvattenanvändningar och missbruk, utvärdering av sjö- och reservoarvattenkvalitet, åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten, användningen av matematisk modellering i sjö- och reservoarhantering, hantering av reservoarer, integrerade sjöar och reservoarhantering, utveckling av Vatten Q uality Management Strategy, Lake och Reservoir Case Studies

Vattenkvalitetshandel

Kursinnehåll:
Inledning, begreppsram och överväganden för handel med vattenkvalitet, överblick över observationer i handel med vattenkvalitet, potentiell roll för handel inom vattenområdet, en ekonomisk ram för utvärdering av handelsmöjligheter, handel, vetenskapsdata och analytiska behov, samhällskrav för handel med vattenkvalitet, Att få offentligt godkännande, fatta beslutet, en synopsis av Michigan: s vattenkvalitetstransaktionsförordningar, Best Management Practice List för Lower Boise River Pollution Trading Program, Perpetual Conservation Easement, Vattenkvalitet Trading Resources Environmental Trading Network

Grundvattenkvalitet

Kursinnehåll:
Grundvattenbaserad grundvattenkvalitet, grundvattenbaserad oorganisk kemi, grundvattenets organiska kvalitet, geokemisk modellering av processer Kontroller baslinjekompositioner av grundvatten, tidsskalor och spårämnen, datingexemplar i europeiska referensvattenförekomster, identifiering och tolkning av baslinjestrenden, övervakning och karakterisering av naturlig grundvattenkvalitet , Naturliga grundvattenkvalitetspolitiska överväganden och europeiskt yttrande, Kalkvattenförekomsten av Dorset, grundvattenbaserad komposition och geokemiska kontroller i Doñana Aquifer System SW Spanien, Aveiro kvaternära och krämiga vattenlevande vatten Portugal, Neogen Aquifer Flanders Belgium, Miocene Aquifer av Valréas Frankrike , Miocene Sand Aquifers Jutland Denmark, Tracerbaserad Studie av Badenweiler Bogucice Sands Aquifer Polen, CambrianVendian Aquifer Estonia, Cenomanian och Turonian Aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin Tjeckien, Kvalitetsstatus för Upper Thracian PlioQuaternary Aqua ifer South Bulgaria, The Mean Sea Level Aquifer Malta och Gozo, Den Naturliga Oorganiska Kemiska Kvaliteten på Kristallin Grundvatten Grundvatten, Grundvatten Kvalitet Sammanfattning och Betydelse För Vatten Resurshantering

Förorening av ytor och grundvatten

Kursinnehåll:
Principer för grundvattenflöde, grundvatten och akviferer, grundvattnets grundvattenflöde, begränsade vattenförekomster, obehandlade vattenförekomster, kombinerade bundna och obehandlade flöden, brunnar hydraulik, tvådimensionella problem, icke-flytande flöde, bestämning av akviferegenskaper, designhänsyn, gränssnitt Flöde, grundvattenförorening, orsaker och källor för förorening, förorening av föroreningar i grundvatten, transport av föroreningar i grundvatten, undersökning av grundvatten och övervakning, utvärdering av grundprov, undersökning av undersökningar, grundvattenrening och sanering, markbehandlingsteknik, pump- och -Treat Technologies, In situ Behandlingsteknologier, Stormvattenföroreningshantering, Integrerat Stormvattenprogram, Nonpoint Source Pollution, Best Management Practices, Fältövervakningsprogram, Utloppsbehandling

Statistik för miljöingenjörer

Kursinnehåll:
Miljömässiga problem och statistik, Kortfattad granskning av statistik, Plottingsdata, Utjämningsdata, Se form av distribution, Externa referensfördelningar, Använda omvandlingar, Beräkna procentuella parametrar, Noggrannhet, Bias och precision av mätningar, Precision av beräknade värden, Laboratoriekvalitet Assurance, Fundamentals of Process Control Diagram, Specialized Control Diagram, Detektionsgräns, Analysera Censurerad Data, Jämförelse En Med En Standard, Parad t-Test för att bedöma medelvärdet av skillnader, Oberoende t-test för att bedöma skillnaden mellan två medelvärden, Bedömning av skillnaden i proportioner, multiparparametrar av k-medelvärden, toleransintervaller och prediktionsintervall, experimentell design, dimensionering av experimentet, variansanalys för att jämföra k-medelvärden, variansens komponenter, multipelfaktoranalys av varians, fakultetsexperimentella konstruktioner, bråkfaktoriell Experimentella mönster, Screening of Important Variables, Analyzing Factor al Experiment med regression, korrelation, seriekorrelation, metod för minsta kvadrater, precision av parametervurderinger i linjära modeller, precision av parametervurderinger i icke-linjära modeller, kalibrering, viktade minsta kvadrater, empirisk modell byggnad genom linjär regression, bestämningskoefficient, R2, regressionsanalys med kategoriska variabler, effekten av autokorrelation på regression, den iterativa metoden att experimentera, letar efter optimala förhållanden med hjälp av ytmetodik, utformning av experiment för icke-linjär parameterestimering, varför linjärisering kan förskjuta parametervurderinger, ett problem vid montering av modeller till multiresponse Data, modelldiskriminering, datajustering för processrationalisering, hur mätfel överförs till beräknade värden, använder simuleringar för att studera statistiska problem, introduktion till tidsseriemodellering, överföringsfunktionsmodeller, prognostidsserie, interventionsanalys

Avancerad hydrologi

Kursinnehåll:
Avdunstning, Vätskemekanik i den nedre atmosfären, Infiltrering och relaterade omättade flöden, Nedbörd, Vätskemekanik för fritt ytflöde, Överlandflöde, Strömflödesdirigering, Vätskemekanik i porösa material, Grundvattenutflöde och basflöde, Mekanismer och parametrering, Strömflödesrespons vid avrinningsskala, element av frekvensanalys i hydrologi, element i meteorologi, förångning och transpiration, avlyssning, avrinning, översvämning, extrema händelser Design översvämning och små avgränsningar avrinning, flödesreglering avgränsningsavkastning sedimentavkastning, hydrologisk modellering och vattenresurser system, analys av Information

Numeriska metoder i vätskedynamik

Kursinnehåll:
Generell introduktion, Godunov-systemen, BVLR-metoden, Karaktäristiken för tredimensionella problem i gasdynamik, Metoden för integrerade relationer, Telenins metod och linjemetoden, Metoder för finite volymer, Viktiga restprodukter Metoder, Spektralmetoder, Smoothed -Partikelhydrodynamik (SPH) Metoder, Tillämpning av SPH-metoder för konserveringsekvationer, Finite Volume Particle Methods (FVPM), Numeriska Algoritmer för ostrukturerad Meshes, LES, Variational Multiscale LES och Hybrid Modeller, Numeriska Algoritmer för Fritt Ytflöde

Riskanalys och förvaltning

Kursinnehåll
Matematiska baser, Cramér-Lundberg-modellen, Modeller med huvudavhängaren på huvudstaden, svåra svansar, några problem med kontrollinledning, PRAM-processen, organisation och kontroll, beteendepåverkan, särskilda problemområden, affärsperspektivet, upprätthållande av intresse, kvalitativ och kvantitativ riskbedömning, Riskreaktionstekniker

River engineering

Kursinnehåll
Matematisk beskrivning av flödes- och sedimenttransport, Grundläggande sedimenttransport, Numeriska metoder, 1D-numeriska modeller, 2D-numeriska modeller, 3D-numeriska modeller, Domännedbrytning och modellintegration, Simulering av dambreak-fluvialprocesser, Simulering av flödes- och sedimenttransporter i vegetationskanaler, Sammanhängande sedimenttransportmodellering, Transformationsmodellering, Flödesflödes kinematik, Bevarande av massa, Rörelseförhållanden, Hydrauliska och energiklasslinjer, Flodbassänger, Nedbördsfall, Avskärmning och infiltration, Överflödig nedgång, Ytans avrinning, Upplandserosionstab, Sedimentkälla och utbyte, stadigt flöde i floder, stadigt ojämnt flodflöde, sedimenttransport i floder, ojämn flöde i floder, flodmomentliga ekvationer, flodvågor, loopband, floddrivning, flodflöde och sedimentlängdskurvor, flodjämvikt, kanalstabilitet, Regimrelationer, jämvikt i flodböjar, nedströms hydraulisk geometri, Barer i alluviala floder, Flodbalkning, Flodbäddsträckning, Floddynamik, Flodbäddsförstöring, Flodbäddförstöring, Flodkonfluens och -grenar, Floddatabaser, Flodstabilisering, Rivningsbankens riprap revetment, Riverbankskydd, Flodflödeskontrollstrukturer, Flodbanksteknik, Flodteknik, Flod stängning, Canal headworks, Bridge scour, Navigations vattenvägar, Muddring, Fysiska flodmodeller, Rigidbed modell, Mobilebed flodmodeller, Matematiska flodmodeller, Finita skillnads approximationer, Endimensionella flodmodeller, Flerdimensionella flodmodeller, Vågor och tidvatten i flodmynningar, Tidvatten i flod flodmynningar, saltvatten kilar i floden flodmynningar
Program undervisas på:
Engelska

Se 10 fler kurser från University of Tehran, Kish International Campus »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Kontakt Skolan
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum