Doktorand i Energisystemteknik - Energi och miljö

Allmänt

Programbeskrivning

Introduktion

Energisystem inom miljöteknik är ett tvärvetenskapligt program som syftar till att möta den nuvarande och växande utmaningen att minska fossila bränsleresurser och den kritiska efterfrågan på alternativa förnybara energikällor som en global prioritet. Eftersom energisektorn genomgår omvandlingsförändringar behövs en välutbildad, mångsidig arbetskraft för att förnya och driva världens rena energi framtid.

Ph.d.-programmet i Energy Systems - Environmental Engineering, integrerar tekniken för energisystemutveckling mot bakgrund av miljöplaneringsbehoven för effektivare implementering av sådan teknik. Målet med energisystemen inom miljöteknik är att skapa en högnivå signatur, ett tvärvetenskapligt kandidatprogram för de ingenjörer som bedriver eller förväntar sig en industriell eller offentlig planeringsbaserad karriär.

Programmet fokuserar främst på effekterna av industriell verksamhet på miljön och valet av kostnadseffektiva saneringsstrategier och medel. Alla studenter får en djupare förståelse för både miljöpåverkan på samhället och effekterna på industriell verksamhet av samhällets krav på skydd av människan och miljön.

Doktorandplan

Doktorand i energisystemteknik-miljö kräver färdigställande av 36 hp, en uppsättning kärnkurser (9 hp), 9 hp valbara kurser och doktorsavhandling (18 hp). Huvudbetoningen av programmet är att framgångsrikt slutföra ett original och självständigt forskningsprojekt skrivet och försvarat som en avhandling.

Komplett examen

Omfattande tentamen ska tas högst i slutet av 4: e terminen och krävs innan en student kan försvara doktorandförslaget. Studenterna har två chanser att klara doktorsexamen. Om eleverna får en utvärdering av "otillfredsställande" vid sitt första omfattande provförsök kan studenten ta om kvalificeringen en gång. Ett annat misslyckande resulterar i uppsägning från programmet. Kompletterande tentamen är utformad för att säkerställa att studenten börjar tidigt med att få forskningserfarenhet; det säkerställer också att studenten har möjlighet att genomföra forskarutbildning på forskarnivå.

Doktorandförslag

Ph.d.-förslaget måste innehålla särskilda mål, forskningsdesign och metoder, och förslag till arbete och tidslinje. Dessutom måste förslaget innehålla en bibliografi och, som bilagor, eventuella publikationer / kompletterande material. Studenten måste försvara sin avhandling till sin kommitté i en muntlig tentamen.

Avhandling

Studenterna ska välja uppsatsrådgivare (tillsammans med en eller två medarbetare om det behövs) inom det första året att vara i doktorandprogrammet, godkänt av fakultetskommittén. Under det andra året ska en avhandlingskommitté som föreslagits av rådgivaren tillsammans med doktorandförslaget lämnas in för godkännande. Examensutskottet ska bestå av minst fem fakultetsmedlemmar. Två avhandlingskommitténs medlemmar bör vara från de andra universiteten på docentnivå. Senast slutet av femte terminen måste en student presentera och försvara ett skriftligt doktorandförslag.

Forskningsprogress

En student förväntas träffa sin avhandlingskommitté minst en gång per år för att se över forskningen. I början av varje kalenderår är varje student och studentrådgivaren skyldig att lämna en utvärderingsbedömning av studentens framsteg, som beskriver de senaste årens prestationer och planer för innevarande år. Examensutskottet granskar dessa sammanfattningar och skickar studenten ett brev som sammanfattar sin status i programmet. Studenter som misslyckas med att göra tillfredsställande framsteg förväntas korrigera eventuella brister och gå vidare till nästa milstolpe inom ett år. Underlåtenhet att göra det leder till uppsägning från programmet.

Doktorsavhandling

Inom 4 år efter att ha gått in på doktorandprogrammet förväntas studenten slutföra examensarbetet. studenten måste ha resultaten av den forskning som godkänts eller publicerats i peer-reviewed journals. Vid inlämning av skriftlig avhandling och offentligt försvar och godkännande av utskottet tilldelas studenten doktorsexamen. Försvaret kommer att bestå av (1) en presentation av doktorandens avhandling, (2) ifrågasättande av allmänheten, och (3) dörrfråga av avhandlingskommittén. Studenten kommer att informeras om examensresultatet efter avslutad avhandling i alla tre delarna. Alla utskottets ledamöter måste underteckna doktorandens slutrapport och den slutliga versionen av avhandlingen.

Ett minimum GPA på 16 över 20 måste bibehållas för examen.

Levelingskurser (inte tillämplig på graden)

Doktorand i Energisystemteknik-Miljö utgår från en magisterexamen inom relaterade områden. Emellertid kommer studenter som har någon annan masterexamen dessutom att fylla i kurser som är utformade för att ge en bakgrund till doktorandkurserna. Dessa nivelleringskurser bestäms av fakultetsutskottet och räknas inte för doktorsexamen i doktorsexamen i Energy Systems Engineering-Environmental.

Kärnkurser: 3 kurser krävs; 9 poäng

Valfria kurser: 3 kurser krävs; 9 poäng

Kursbeskrivningar

Energisystemanalys

Kursinnehåll:
Systemverktyg för energisystem, ekonomiska verktyg för energisystem, klimatförändringar och klimatmodellering, fossila bränsleresurser, stationära förbränningssystem, kolsekventering, kärnkraftsystem, solresursen, solfotovoltaiska teknologier, solvärmeapplikationer, vindkraftsystem, transport Energiteknik, systemperspektiv på transportenergi, skapande av tjugo första århundrades energisystem. Nätmodeller, Ekonometriska Modeller, Oljesektormodeller, Ingång Utgångsmodeller, Industriprocessmodeller, Elektriska Sektormodeller, Modeller för energisystemoptimering, Simuleringsmodeller, Energiekonomiska kopplingar.

Avancerad matematisk programmering

Kursinnehåll:
Grundläggande av operativ forskning, linjär programmering, transportmodellen, uppdragsmodellen, sekvensmodeller och relaterade problem, avancerade ämnen i linjär programmering, dynamisk programmering, sannolikhetsteori, beslutsteori, kömodeller, ersättningsmodeller, inventeringsmodeller, simulering, nätverksanalys I projektplanering, statistisk kvalitetskontroll, icke-linjär programmering

Modellering av energisystem

Kursinnehåll:
Introduktion till energianvändning Kostnad och effektivitet, ingenjörsekonomi med VBA-procedurer, sekvensiell, samtidig energibehov, Eulers första ordermetod, Introduktion till dataavstämning och bruttofeldetektering, PROBLEM, Dataavstämning och bruttofeldetektion i ett kraftvärmesystem , Ga, Turbine kraftvärme System Performance Design och Off Design, Utveckling av ett fysikaliskt Egenskaper Program för kraftvärmeberäkningar, Gassturbin Kraftvärmeproduktion Prestanda Design och Av Design, Gassturbin Kraftvärmesystem Ekonomisk Design Optimering och Värme, Optimal Power Dispatch i en kraftvärmeanläggning, Process Energi Integration, Process och Site Utility Integration, Site Utility Emissions, CVODE självstudie, Alternativa energisystem, Systemanalys, Expertanalysens roll i komplexa systembeslut, Systemrepresentation och beslutsfattande, Stakeholder Assisted Modeling och Policy Design, Cape Wind Offshore Wind Energy Project , Stakeholder Assisted Modeling of Cape Wind, Lärande från Cape Wind

Energi och miljö

Kursinnehåll:
En kopplad botten-up, top-down modell för GHG-reduktion, hybrid energianvändning, modeller och endogen teknik, världsmarknadsmodellen och dess tillämpning på kostnad, en fuzzy metod för utvärdering av en marknad för traditionellt CO2, en integrerad bedömningsmodell för global , En Mixed Integer Multiple Objective Linear Programmeringsmodell, En Analys av Ontario Elektricitet, Inverkan av Integrationen av Miljökador
Anslutningar, energi och mänskliga aktiviteter, energikällor, energi och utveckling
Vid köpkraftspariteten 2004, Fakta, Ändrad markanvändning, Orsakerna, Tekniska lösningar, Politik för att minska miljöförstöring, Världs energitrender, Energi och livsstil, Energi och vetenskap Akademier, Energimiljö och utveckling Tidslinje

Miljö / Techno-ekonomi

Kursinnehåll:

Sammanfattning av den nationella miljöpolitiska lagen och genomförandeförordningarna, NEPA-processen och specifika krav, Översikt och inledande av miljökonsekvensanalysen och bedömningen, genomförande av miljökonsekvensanalysen och bedömningen, miljökonsekvensanalys på flera nivåer, miljöanalysverktyg, internationell och enskild statlig miljöpåverkan Analysprogram, Koordinering och hantering av miljökonsekvensanalysprocesser, Bakgrund i fallstudier
Fossil bränsleeldad kraftproduktion under förändrade ekonomiska och miljömässiga förhållanden, Ekonomisk bedömning av utsläppsbegränsande åtgärder, Fördjupad metodologisk granskning och anpassning. Exempel på tillämpning av social kostnad / nytta analys med hjälp av en befintlig modell och svag punktanalys. Utveckling av kostnad och förmånsbedömningsmetod för utsläppskontrollåtgärder vid punktkällor, tillämpning av den utvidgade metodramen och resultaten

Miljöutsläppskontroll

Kursinnehåll:
Förorenande kontrollteknik, kontroll av partikelämnen i gasutsläpp, grundläggande koncept för gasfasen, provtagning och analys av utsläpp, avloppsgasövervakning, dammpartikelbildning och karakteristik, dammsugning, mekaniska och cyklonsamlare, gasfiltrering, elektrostatiska utspädare, våtskrubber , Kontroll av gasutsläpp, kontroll av kolmonoxid och flyktiga organiska föreningar, inklusive kondensation, adsorption av gasformiga föroreningar, adsorberande medel och adsorptionsprocesser för föroreningskontroll, kontroll av svaveloxider, kontroll av kväveoxider, luktutsläppskontroll, övervakning och kontroll av luftkvaliteten inomhus , Föroreningsbekämpning genom effektiv förbränningsteknik, förbränningsunderlag, grunder för transportfenomen i förbränning, förbränningsforskning och datafluiddynamik, termisk och katalytisk förbränning, hantering av brännbart avfall, förbränningsteknik för förorening, vattenförorening, mätning av vattenkvalitet, vattenförsörjning, W aterbehandling, avloppsrening, avloppsrening, slambehandling, vattenföroreningslag, fast avfall, avfallshantering, återvinning av avfall, farligt avfall, radioaktivt avfall, fast och farlig avfallslagen, luftföroreningar, meteorologi Och luftkvalitet, mätning av luftkvalitet, luftföroreningsskydd, luftföroreningslagar, bullerförorening, bullermätning och kontroll, miljöpåverkan, miljöetik

Miljömodellering

Kursinnehåll:
Utvecklingsverktyg för att stödja miljöledning och politik, omvärdera modelleringsaktivitet, utmaningar och framtida riktlinjer, miljöpolitisk hjälp under osäkerhet, integrerade modelleringsramar för miljöbedömning och beslutsstöd, intelligenta miljöbeslutsstödsystem, formellt scenarioutveckling för miljökonsekvensbedömningsstudier , Gratis och Open Source Geospatial Verktyg för Miljömodellering och -ledning, Modellering och Övervakning Miljöutfall i Adaptiv Förvaltning, Data Mining för Miljösystem, Kompatibelt Luftkvalitetsmodellering, Identifieringsupplösning och fördelning av föroreningar, Regionala modeller av Intermediate Complexity REMICs En ny riktning , Integrerade landskapsmodellering, tillvägagångssätt och tillämpningar, osäkerhet och känslighetsproblem i processbaserade modeller av kol- och kvävecykler i terrestriska ekosystem, modelldatafusion i studier av jordbunden kolsänka, bu ilding en gemenskapsmodellerings- och informationsdelningskultur

Energi från avfall

Kursinnehåll:
Avfallsanalys, Kategorisering, Densitet, Nedbrytbarhet, Systemdesign, MRF-konfiguration, Effektivitet av Enhetsoperationer och System, Förbränningsutrustning, Energiförluster
Storleksminskning, energikrav, luftklassificering i avfallshantering, cyklonseparatorn, trommel- och relaterad teori, återvinning av metaller.
Marknadsförbarhet för återställda resurser Status och politik, regeringens roll i inställningsstandarder, källseparation för material och energiåterställning, interaktion av källseparation, tekniker för centraliserad resursåterställning, centralekonomins ekonomi, resursåterställning, större källseparativa komponenter, problem, institutionella problem i centraliserad resursåterställning 12, effektiviteten i den federala politiken, ekonomisk politik, avfallgenerering och återvinning, effektivitet av dryckesbehållare, uppskattad potentiell bruttoinkomst, så kallade federala alternativ som är tillämpliga

Energi i avloppsrening

Kursinnehåll:
Massflöde och balans av kolhaltiga kväve- och fosforfrågor i en stor vattenåtervinningsanläggning i Singapore, COD-kvävekonversation och massflöde i par UASB-aktiverat slamprocess för kommunal avfallsbehandlingsbehandling i heta klimat, energieffektivitet hos kommunalt avloppsreningsverk, Vision: Kommunalt avloppsreningsverk och sanitetssystem 2030.
Kemiskt assisterad primär sedimentation En grön kemioption, detektion av transformationsprodukter av växande föroreningar, avlägsnande av spårföroreningar genom applicering av MBR-teknik för avloppsrening, tillämpning av våtoxidation för att avlägsna spårföroreningar från avloppsvatten, avancerad oxidation av hormonförstörande föreningar, granskning på foto -Fentonbehandling av alkylfenoler och bifenyl
Återanvändning av vatten och slam, Återvinning av resursenergi och kemikalier, Ekonomisk miljömässig juridisk och social påverkan, Utveckling, jämförelse och val av effektiva processer, Mikroföroreningar i vatten, Genomförande av ett ekoeffektivitetsverktyg för den holistiska utformningen och bedömningen av vattencykeln, NOVEDAR_EDSS Intelligent expertundersökning av processteknik
Senast uppdaterad Mar 2018

Om skolan

Kish International Campus was established in 2007 in order to facilitate the enrolment of foreign students.

Kish International Campus was established in 2007 in order to facilitate the enrolment of foreign students. Läs mindre