Read the Official Description

FILOSOFI

Den primära uppgiften för de utbildningsprogram Christian rådgivning och andlig vägledning kurser är:

 • Att utveckla kompetenta, kritiska granskare och välinformerade forskare, professorer och kliniker;
 • Att stärka och främja ett omfattande underlag för undervisning, forskning och praktiserande kristen rådgivning och andlig vägledning;
 • Att främja system som respekterar mångfalden av klientpopulationer samt metoder för forskning, undervisning och klinisk praxis;
 • Att främja samling akademisk litteratur inom området genom att främja forskningsresultat och analys, forskning och klinisk etik, undervisning och klinisk effektivitet, särskilda patientgrupper, evidensbaserad praktik och mentala hälsoproblem;
 • Att inskärpa kompetens och kritiskt tänkande inom området.

Utfall

Studenter måste visa följande före examen:

 • EN. Omfattande kunskap om Christian rådgivning eller andlig vägledning klinisk teori och praktik via litteraturgenomgång, bibliografi, och utvecklingen av en kommenterad disposition för avhandlingen eller projektet;
 1. Fördjupade kunskaper i forskningsmetoder via formulering av en kristen rådgivning eller andlig vägledning frågeställningen, och valet av ett lämpligt medel för insamling och analys av data;
 2. <li>   V&auml;lutvecklade kritiskt t&auml;nkande, inbegripet analys och syntes inklusive metoder i medvetenhet och f&ouml;rdelarna med kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder;</li>
  <li> Forskarniv&aring; skriftlig och muntlig kommunikation;</li>
  <li>   L&auml;tthet med diskurs om &auml;mnet via disputation eller muntligt prov och n&auml;r s&aring; &auml;r l&auml;mpligt vid rundabordssamtal med kollegor och l&auml;rare;</li> 
  <li>   Minst 85% beh&auml;rskning av unders&ouml;kningsmaterial och f&ouml;rm&aring;ga att delta i analysen av forskningsartiklar och oms&auml;tta dessa artiklar i komponenter i klinisk praxis.</li>
  

För Christian Terapi:
 1. Förmåga att effektivt utnyttja väl underbyggda psykologiska och klinisk praxis samt andliga resurser för läkning och tillväxt;
 2. <li>   F&ouml;rm&aring;ga att g&aring; bortom den typiska "sjukdom modell" genom att ge psykologiskt ljudterapi som k&auml;nner igen en kunds andlig dimension;</li>
  <li>   F&ouml;rm&aring;ga att integrera teologi och andra tros tradition kunskap, andlighet, resurser trossamfunden, beteendevetenskap och systemisk teori.</li>   
  

För andlig vägledning:
 1. En integrerad andlighet grund i självkännedom och engagemang med den moderna kulturen, liksom med klassiska och moderna resurser i den kristna traditionen;
 2. <li>   Andlighet kunnighet f&ouml;rankrad i bibliska, teologiska och psykologiska kompetens; andlighet praxis genom personligt engagemang kring andliga teman;</li>
  <li>   Yrkesskicklighet i andlig riktning;</li>
  

Innehåll

 • IUGS erbjuder följande grader i Christian rådgivning eller andlig vägledning:
 1. Master of Arts (MA);
 2. <li>  Master of Science (MSc);</li>
  <li>  Doktor i psykologi (PsyD);</li>
  <li>  Doctor of Philosophy (PhD).</li>
  

MSC och PsyD Project är riktad mot praktisk tillämpning inom ett valt område av Christian rådgivning eller andlig vägledning och tenderar att involvera flera primära forskning.
MA avhandlingen och doktorsavhandling tenderar att vara teoretisk och inneb&auml;r mer sekund&auml;r sedan prim&auml;r forskning inom det valda omr&aring;det Christian r&aring;dgivning eller andlig v&auml;gledning.
Studenten portf&ouml;lj och transkript granskas av dekanus efter diskussion med studenten att best&auml;mma sina m&aring;l. H&ouml;gst 27 (f&ouml;r masterstudenter) eller 66 (f&ouml;r doktorander) po&auml;ng av avancerade st&aring;ende kommer att godk&auml;nnas efter denna process.
Dom&auml;ner som ing&aring;r i dessa krediter som bed&ouml;ms och godk&auml;nns av dekanus vid fakulteten f&ouml;r Christian r&aring;dgivning eller andlig v&auml;gledning som kan accepteras f&ouml;r avancerad grundst&ouml;tning inkluderar, men &auml;r inte begr&auml;nsade till, f&ouml;ljande:<ol><li> F&ouml;r Christian Terapi:</li></ol><ul><li> Teorier om personlighet och personlighetsutveckling;</li>
<li> Mellanm&auml;nskliga relationer;</li>
<li> &Auml;ktenskap och familjedynamik;</li>
<li> Gruppdynamik;</li>
<li> Personlighet och kultur;</li>
<li> psykopatologi;</li>
<li>  Psykologi religi&ouml;s upplevelse;</li>
<li> Teorier om r&aring;dgivning och psykoterapi;</li>
<li> Personlighet bed&ouml;mning och statistik;</li>
<li>  Teorier om den pastorala kontor, bland annat historia och teorin om sj&auml;lav&aring;rd;</li>
<li> Forskningsmetoder;</li>
<li>  Orientering till den hj&auml;lpande yrken och etik;</li>

För andlig vägledning:

 • Grunderna för Christian andlighet;
<li>  Bibliska Foundations, Christian Origins, litteratur av forntida Israel;</li>
<li> Teologiska grunder / kristna l&auml;ran;</li>
<li> Psykologiska Foundations / m&auml;nniskan och psykologiska utveckling;</li>
<li>  Introduktion till andlighet Praxis;</li>
<li>  Avancerade Andliga Komp Praxis;</li>
<li>  Andlig ackompanjemang Practicum;</li>
<li>  Etik i Pastoral r&aring;dgivning och andlig v&auml;gledning;</li>
<li>  Personlig Andlig riktning;</li>
<li> Andliga v&auml;gar i World Religions;</li>
<li> Christian moralteologi och etik;</li>
<li> Andlighet f&auml;ltprojekt.</li>

Endast kvaliteter av "C" eller bättre kommer att accepteras i överföring för akademisk status. Dessutom studentens totala genomsnittet för överföra krediter måste vara "B" eller bättre.

Examen krav: <ol><li>  MA och MSc: 45 efter studentexamen krediter, bland annat f&ouml;ljande:</li></ol><ul><li>  Totalt 27 post-studentexamen krediter i &ouml;verf&ouml;ring fr&aring;n andra institutioner eller tas p&aring; distans genom IUGS;</li>
<li>  Framg&aring;ngsrikt slutf&ouml;rande av distansutbildning forskning och Design (3 po&auml;ng);</li>          
<li>  Framg&aring;ngsrikt slutf&ouml;rande av Graduate Seminar (3 po&auml;ng);</li>
<li>  Avhandling och muntlig f&ouml;rsvar, eller Project och muntlig examination (12) po&auml;ng;</li> 

PsyD: 93 efter studentexamen krediter, bland annat följande:

 • Totalt 66 post-studentexamen krediter i överföring från andra ackrediterade institutioner eller tas på distans genom IUGS;
<li>  Framg&aring;ngsrikt slutf&ouml;rande av distanskurser forskning och design I och II (6 po&auml;ng);</li>
<li> Framg&aring;ngsrikt slutf&ouml;rande av 8-dagars Graduate Seminar vid 10-dagars Residency (3 po&auml;ng);</li>
<li>  Projekt och muntlig examination (18 po&auml;ng);</li>

PhD: 93 efter studentexamen krediter, bland annat följande:

 • Totalt 66 post-studentexamen krediter i överföring (tjänat före eller efter ankomsten) eller tas på distans genom IUGS;
<li> Framg&aring;ngsrikt slutf&ouml;rande av distanskurser forskning och design I och II (6 po&auml;ng);</li>
<li> Framg&aring;ngsrikt slutf&ouml;rande av 8-dagars Graduate Seminar vid 10-dagars Residency (3 po&auml;ng);</li>
<li> Avhandling och muntlig f&ouml;rsvar (18 po&auml;ng).</li>

Sekvens

 • Avancerade variga kurspoäng kan tas ut före eller efter studentens studentexamen på IUGS. Masterstudenter måste fylla sina 27 poäng avancerade stående och doktorander sina 66 avancerade variga krediter innan företaget forskning och design I.
 • För doktorander, forskning jag måste fyllas i, godkänd och inlämnad innan arbetet börjar för forskning II.
 • Forskning och Design (och för doktorander forskning och design II) måste fyllas, godkända och arkiveras innan det första utkastet av Examensarbete, Thesis, Doctoral Project eller avhandlingen lämnats.
 • The Graduate Seminar kan fyllas när som helst under elevens inskrivning på IUGS men måste slutförts innan examen.

Undervisningsstrategier kommer att omfatta, men inte begränsas till, följande:

 • Tilldelad läsningar av texter och akademiska tidskriftsartiklar; - Seminarium översyn av dessa tilldelade värden; - Interaktiva föreläsningar; - Små gruppdiskussioner, där studenterna utvärderade på deras nivå av deltagande; - Användning av elektroniska medier (Questia nätet bibliotek som tillhandahålls av universitetet och andra källor som valts ut av studenten, mentor, och Dean); - Undersökningar (kumulativa och omfattande undersökningar för att se föremål matt
Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Feb. 2019
Sept. 2019
Duration
Request Info
Part-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019, Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019, Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum